17 listopada – godz. 10:00 – zdalnie
18 listopada – godz. 10:00 – zdalnie
19 listopada – godz. 10:00 – zdalnie
20 listopada – godz. 09:00 – zdalnie


1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 17-20 listopada 2020 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (UD111);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze;
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym;
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (B 525);
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy -Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw;
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie komisyjnego projektu o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego;
4.8. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
4.9. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
4.10. Propozycja opinii w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;
11. Cofnięcia zgłoszeń;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
12.1. SO w Częstochowie MP z 2019 r., poz. 1144 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.2. SO w Krakowie MP z 2019 r., poz. 1144 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.3. SO w Tarnowie MP z 2020 r., poz. 622 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.4. SR dla m.st. Warszawy w Warszawie MP z 2018 r., poz. 611
(3 kandydatów na 3 miejsca);
12.5. SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie MP z 2019 r., poz. 23
(3 kandydatów na 1 miejsce);
12.6. Powołanie asesora na urząd sędziego WSA we Wrocławiu;
12.7. Powołanie asesora na urząd sędziego WSA w Olsztynie;
12.8. WSA w Szczecinie MP z 2020 r., poz. 399 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.9. SA we Wrocławiu MP z 2020 r., poz. 474 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.10. SA we Wrocławiu MP z 2020 r., poz. 585 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.11. SO we Wrocławiu MP z 2020 r., poz. 384 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.12. SO w Jeleniej Górze MP z 2020 r., poz. 622 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.13. SO w Legnicy MP z 2020 r., poz. 585 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.14. SO w Legnicy MP z 2020 r., poz. 622 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.15. SO w Legnicy MP z 2020 r., poz. 726 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.16. SA w Gdańsku MP z 2020 r., poz. 28 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.17. SO w Kielcach MP z 2020 r., poz. 745 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.18. SO w Lublinie MP z 2019 r., poz. 1144 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.19. SO w Lublinie MP z 2020 r., poz. 28 (3 kandydatów na 2 miejsca);
12.20. SO w Sieradzu MP z 2020 r., poz. 726 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.21. SA w Poznaniu MP z 2020 r., poz. 622 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.22. SO w Poznaniu MP z 2020 r., poz. 622 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.23. SO w Przemyślu MP z 2020 r., poz. 622 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.24. SO w Koszalinie MP z 2020 r., poz. 585 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.25. SO w Koszalinie MP z 2020 r., poz. 775 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.26. SO w Warszawie MP z 2019 r., poz. 178 (4 kandydatów na 1 miejsce);
PO SN:
12.27. SA w Gdańsku MP z 2018 r., poz. 323 (2 kandydatów na 4 miejsca);
12.28. SO w Słupsku MP z 2019 r., poz. 54 (2 kandydatów na 1 miejsce);
ZASTRZEŻENIA:
12.29. WSA w Gliwicach MP z 2020 r., poz. 746;
12.30. WSA w Warszawie MP z 2020 r., poz. 733;
12.31. SO w Warszawie MP z 2020 r., poz. 796;

13. Oświadczenie woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od podziału czynności;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku;
17. Przyjęcie Protokołu:
Nr 13/2020 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 13-16 października 2020 r.;
Nr 14/2020 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 27-30 października 2020 r.;
18. Wolne wnioski;
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozszerzenia składu Komisji problemowej KRS do spraw skarg, wniosków i petycji;

kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
7 grudnia 2020 r. godz. 11:00

kolejne posiedzenia plenarne KRS:
8-11 grudnia 2020 r. od godz. 10:00
12-15 stycznia 2021 r.
26-29 stycznia 2021 r.
16-19 lutego 2021 r.
9-12 marca 2021 r.
23-26 marca 2021 r.
13-16 kwietnia 2021 r.
27-30 kwietnia 2021 r.
18-21 maja 2021 r.
8-11 czerwca 2021 r.
22-25 czerwca 2021 r.
13-16 lipca 2021 r.
27-30 lipca 2021 r.
7-10 września 2021 r.
21-24 września 2021 r.
12-15 października 2021 r.
26-29 października 2021 r.
16-19 listopada 2021 r.
30 listopada – 3 grudnia 2021 r.
14-17 grudnia 2021 r.;