Data wydarzenia: 10-10-23
Data końca wydarzenia: 13-10-23

Na zakończonym 13 października br. posiedzeniu Krajowa Rada Sądownictwa przeprowadzała konkursy na stanowiska sędziowskie i podjęła uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP 30 wniosków, w tym 23 asesorów, o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego, 27 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego i trzy wnioski o powołanie do sądu apelacyjnego, a także jeden wniosek o powołanie asesora WSA na stanowisko sędziego WSA.

W trakcie konkursów Przewodnicząca Rady sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka zwróciła uwagę, że odmienne ścieżki rozwoju zawodowego nie powinny zamykać drogi do urzędu sędziego i dlatego Rada wysłuchuje kandydatów wykonujących inne zawody prawnicze, by podjąć ostateczną decyzję co do ich przedstawienia Prezydentowi RP.

Członkowie Rady ponownie, po uchyleniu uchwały KRS przez Sąd Najwyższy, szczegółowo omówili kandydaturę sędzi Małgorzaty Frąckowiak-Mitury, która ubiega się o urząd sędziego sądu okręgowego. Mimo pozytywnej opinii kolegium Sądu Okręgowego w Słupsku po raz drugi sędzia nie otrzymała rekomendacji Rady do sprawowania tego urzędu. W ocenie Rady sędzia Małgorzata Frąckowiak-Mitura kwestionuje istniejący porządek prawny i prawomocność decyzji samej KRS, choć ubiega się przed nią o awans. Ponieważ jej go odmówiono, sędzia skierowała wniosek w tej sprawie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Rada nie przedstawi Prezydentowi RP kandydata, który może kwestionować status innych sędziów.

Na wniosek Komisji ds. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów członkowie Rady postanowili wnieść odwołanie od wyroku Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN w sprawie sędziego Remigiusza Pawłowskiego. Uchybił on godności urzędu sędziego, zamieszczając na portalu społecznościowym wpis znieważający Prezydenta RP, porównując go do faszystowskiego dyktatora Mussoliniego. Zamieścił także wpisy znieważające sędziego Łukasz Piebiaka i redaktor Danutę Holecką. Rada uznała, że wpisy sędziego Remigiusza Pawłowskiego miały charakter polityczny i przeczą wymogowi bezstronności sędziego, dlatego wnioskuje o wymierzenie wyższej kary: złożenia sędziego z urzędu. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego ukarała sędziego jedynie upomnieniem.

Rada rozpatrzyła także 12 wniosków o cofnięcie zgłoszeń udziału w konkursach, uwzględniła dwa wnioski o przeniesienie sędziego w stan spoczynku, stwierdziła datę przejścia w stan spoczynku w przypadku jednego sędziego, uwzględniła dwa wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku i jedno zastrzeżenie asesora do WSA w Warszawie.

Krajowa Rada Sądownictwa rozpatrzyła osiem projektów aktów prawnych, pięć zaopiniowała bez uwag. Przedmiot regulacji dwóch projektów był poza zakresem opiniowania Rady. Natomiast negatywnie Rada zaopiniowała ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Projekt tej ustawy przewiduje rozwiązania niekorzystne dla sędziów i narusza obiektywny mechanizm kształtowania wynagrodzeń sędziowskich.
Krajowa Rada Sądownictwa podkreśliła, że czwarty rok z rzędu zaplanowano ograniczenie ustawowo określonej waloryzacji wynagrodzeń sędziów i prokuratorów. W ten sposób utrwala się arbitralny system kształtowania wynagrodzeń sędziów, a to narusza gwarancję niezawisłości, zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasadę ochrony praw nabytych wynikające z Konstytucji RP.

W posiedzeniu 12 i 13 października uczestniczyli zaproszeni przez Przewodniczącego Rady przedstawiciele Stowarzyszenia Ławników Polskich. Mieli okazję bezpośrednio obserwować postępowania konkursowe na sędziów. Przewodnicząca Stowarzyszenia Martyna Skibniewska podkreśliła, że coraz mniej chętnych zgłasza się do pracy w charakterze ławników. Krajowa Rada Sądownictwa wspiera ławników, których działalność jest formą kontroli społecznej sądownictwa, gdyż umożliwia osobom, które nie są prawnikami udział w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

W ostatnim dniu obrad, 13 października 2023 r., w posiedzeniu plenarnym Rady uczestniczyła sędzia dr Anne-Marie Keuffel-Hospach z Sądu Krajowego w Stuttgarcie, która gościła w KRS z krótką wizytą studyjną w ramach programu EJTN (Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości). W ciągu tygodniowego pobytu sędzia dr Anne-Marie Keuffel-Hospach odwiedzała instytucje polskiego wymiaru sprawiedliwości i poznawała ich kompetencje oraz sposób funkcjonowania.
                                                                                                                                                                                                            Rzecznik Prasowy
                                                                                                                                                                                                            Krajowej Rady Sądownictwa