Data wydarzenia: 10-10-23
Data końca wydarzenia: 13-10-23

Projekt
PORZĄDEK OBRAD
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 10-13 października 2023 r.
10 października – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
11 października – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
12 października – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
13 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 10-13 października 2023 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja stanowiska w przedmiocie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024;
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniający rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o regulacji stanów prawnych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych;
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury (B778);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (B779);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:
9.1. do spraw skarg, wniosków i petycji;
9.2. do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami;
9.3. do spraw opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa:
9.3.A. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw;
9.3.B. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (B774);
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
POWOŁANIE ASESORA WSA NA SĘDZIEGO WSA:
12.1. do WSA w Rzeszowie
POWOŁANIE ASESORA SĄDOWEGO NA SĘDZIEGO SR:
12.2. do SR w Białymstoku;
12.3. do SR w Ełku;
12.4. do SR w Bydgoszczy;
12.5. do SR Gdańsk-Południe w Gdańsku;
12.6. do SR Katowice-Zachód w Katowicach;
12.7. do SR w Bytomiu;
12.8. do SR w Wodzisławiu Śląskim;
12.9. do SR w Radomiu;
12.10. do SR w Mińsku Mazowieckim;
12.11. do SR w Siedlcach;
12.12. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.13. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.14. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.15. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.16. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.17. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.18. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.19. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.20. do SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
12.21. do SR dla Warszawy-Woli w Warszawie;
12.22. do SR dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie;
12.23. do SR dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie;
12.24. do SR dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu;
SĄDY POWSZECHNE:
12.25. SO w Białymstoku M.P. z 2023 r., poz. 417 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.26. SO w Białymstoku M.P. z 2023 r., poz. 419 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.27. SO w Olsztynie M.P. z 2023 r., poz. 385 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.28. SO w Olsztynie M.P. z 2023 r., poz. 530 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.29. SO w Olsztynie M.P. z 2023 r., poz. 526 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.30. SO w Olsztynie M.P. z 2023 r., poz. 542 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.31. SO w Olsztynie M.P. z 2023 r., poz. 607 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.32. SR w Giżycku M.P. z 2023 r., poz. 526 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.33. SR w Bydgoszczy M.P. z 2023 r., poz. 531 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.34. SR w Inowrocławiu M.P. z 2023 r., poz. 502 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.35. SO w Elblągu M.P. z 2023 r., poz. 272 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.36. SO w Elblągu M.P. z 2023 r., poz. 514 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.37. SR w Działdowie M.P. z 2023 r., poz. 525 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.38. SO w Toruniu M.P. z 2023 r., poz. 578 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.39. SA w Katowicach M.P. z 2023 r., poz. 337 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.40. SA w Katowicach M.P. z 2023 r., poz. 338 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.41. SO w Bielsku-Białej M.P. z 2023 r., poz. 337 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.42. SR w Tarnowskich Górach M.P. z 2023 r., poz. 531 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.43. SO w Katowicach M.P. z 2023 r., poz. 417 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.44. SO w Katowicach M.P. z 2023 r., poz. 526 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.45. SO w Katowicach M.P. z 2023 r., poz. 494 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.46. SR Katowice-Zachód w Katowicach M.P. z 2023 r., poz. 542 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.47. SO w Rybniku M.P. z 2023 r., poz. 607 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.48. SO w Siedlcach M.P. z 2023 r., poz. 417 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.49. SR w Mińsku Mazowieckim M.P. z 2023 r., poz. 578 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.50. SO w Łodzi M.P. z 2023 r., poz. 558 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.51. SO w Łodzi M.P. z 2023 r., poz. 525 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.52. SO w Łodzi M.P. z 2023 r., poz. 542 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.53. SO w Łodzi M.P. z 2023 r., poz. 526 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.54. SO w Łodzi M.P. z 2023 r., poz. 709 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.55. SO w Piotrkowie Trybunalskim M.P. z 2023 r., poz. 439 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.56. SO w Płocku M.P. z 2023 r., poz. 540 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.57. SA w Poznaniu M.P. z 2023 r., poz. 417 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.58. SA w Poznaniu M.P. z 2023 r., poz. 507 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.59. SO w Poznaniu M.P. z 2023 r., poz. 326 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.60. SO w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 143 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.61. SO w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 326 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.62. SO w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 337 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.63. SO w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 338 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.64. SO w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 424 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.65. SO w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 407 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.66. SO w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 306 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.67. SO w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 327 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.68. SO w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 421 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.69. SO w Szczecinie M.P. z 2023 r., poz. 191 (2 kandydatów na 1 miejsce);
PO SN:
12.70. SO w Słupsku M.P. z 2021 r., poz. 319 (1 kandydat na 1 miejsce);
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.71. do SA w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 847;
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY
WNIOSEK O MIANOWANIE EGAZAMINOWANEGO APLIKANTA APLIKACJI PROKURATORSKIEJ:
12.72. do SR w Słupsku;
ZASTRZEŻENIE:
12.73. Asesor do WSA w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 791;
13. Odwołania od zmiany podziału czynności;
14. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 § 3 usp;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu:
17.1. Nr 8/2023 z posiedzenia KRS w dniach 9-19 maja 2023 r.;
17.2. Nr 9/2023 z posiedzenia KRS w dniach 13-16 czerwca 2023 r.;
18. Propozycja stanowiska KRS w związku z postanowieniem SN z dnia 28 czerwca 2023 r.;
19. Wolne wnioski;