Data wydarzenia: 18-09-23
Data końca wydarzenia: 22-09-23

Na zakończonym 22 września br. posiedzeniu Krajowa Rada Sądownictwa przeprowadziła konkursy na stanowiska sędziowskie i podjęła uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP 10 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego, 32 wnioski o powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego i pięć wniosków o powołanie do sądu apelacyjnego. Rada poparła także jednego asesora WSA na stanowisko sędziego WSA w Gdańsku. Rozstrzygnięcie kilku konkursów zostało odroczone z powodu konieczności wysłuchania kandydatów lub uzupełnienia materiałów.

Członkowie Rady dyskutowali o konieczności zachowania najwyższych standardów podczas wyboru kandydatów na sędziów i o sposobie ich przedstawiania przez członków zespołów przygotowujących opinię o kandydacie. Podkreślili, że należy zwrócić szczególną uwagę na jasność argumentów oraz motywów rekomendacji danej osoby lub jej braku, bo to wpływa na ostateczną decyzję Rady.

W przypadku konkursu na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie Przewodnicząca KRS złożyła oświadczenie, że nie została poinformowana o istotnych okolicznościach dotyczących kandydatki na to stanowisko. Tymczasem Rada rekomendowała ją na to stanowisko przewagą jednego głosu. Podczas dyskusji po tym oświadczeniu podano informację, iż być może zostanie złożony wniosek o ponowne przeprowadzenie konkursu z urzędu przez KRS.

Rada rozpatrzyła także siedem wniosków o cofnięcie zgłoszeń udziału w konkursach, pozytywnie rozpatrzyła dwa oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziowskiego, trzy negatywnie. Członkowie Rady uwzględnili dwa wnioski o przeniesienie sędziego w stan spoczynku, stwierdzili daty przejścia w stan spoczynku w przypadku dwóch sędziów, nie uwzględnili jednego odwołania od podziału czynności i jednego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jedno z oświadczeń woli o chęci dalszego zajmowania stanowiska po ukończeniu 65. roku życia zostało odrzucone, gdyż sędzia nie poinformowała w oświadczeniu o swej przynależności do PZPR.

Krajowa Rada Sądownictwa rozpatrzyła siedem projektów aktów prawnych, trzy zaopiniowała bez uwag, w tym rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie dokumentowania czynności związanych z przeglądaniem zawartości bagażu lub odzieży osób wchodzących do budynków sądów. Przedmiot regulacji czterech projektów był poza zakresem opiniowania Rady.

Rada pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu sądów wojskowych na 2024 r. i podjęła decyzję o dalszej pracy nad stanowiskiem dotyczącym ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Projekt tej ustawy przewiduje rozwiązania niekorzystne dla sędziów, ponieważ zakłada waloryzację wynagrodzeń sędziów niezgodną z zapisami Prawa o ustroju sądów powszechnych. Trybunał Konstytucyjny rozpatruje właśnie wniosek KRS dotyczący niezgodnego z Konstytucją RP zamrożenia wynagrodzeń sędziów w ustawie okołobudżetowej na rok 2023. Wnioski w tej sprawie złożyły do Trybunału także Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny.
                                                                                                                                                                                                Rzecznik Prasowy
                                                                                                                                                                                                Krajowej Rady Sądownictwa