Data wydarzenia: 07-02-23
Data końca wydarzenia: 10-02-23

7 lutego – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
8 lutego – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
9 lutego – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
10 lutego – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 7-10 lutego 2023 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw;
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2952);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej (druk sejmowy nr 2953);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (druk senacki nr 894);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:
9.1. do spraw skarg, wniosków i petycji;
9.2. do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami;
9.3. do spraw opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
SĄDY POWSZECHNE:
12.1. SA w Katowicach M.P. z 2022 r., poz. 683 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.2. SO w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 686 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.3. SO w Suwałkach M.P. z 2022 r., poz. 844 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.4. SR w Ostródzie M.P. z 2022 r., poz. 712 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.5. SR w Tarnowskich Górach M.P. z 2022 r., poz. 595 (1 kandydatów na 1 miejsce);
12.6. SR Katowice-Wschód w Katowicach M.P. z 2022 r., poz. 600 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.7. SR w Dąbrowie Górniczej M.P. z 2022 r., poz. 592 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.8. SR w Jaworznie M.P. z 2022 r., poz. 590 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.9. SO w Kielcach M.P. z 2022 r., poz. 714 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.10. SO w Lublinie M.P. z 2022 r., poz. 592 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.11. SR w Kaliszu M.P. z 2022 r., poz. 682 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.12. SR w Płocku M.P. z 2022 r., poz. 714 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.13. SR w Płocku M.P. z 2022 r., poz. 682 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.14. SR w Sochaczewie M.P. z 2022 r., poz. 687 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.15. SR Poznań- Grunwald i Jeżyce w Poznaniu M.P. z 2022 r., poz. 604 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.16. SR w Gnieźnie M.P. z 2022 r., poz. 595 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.17. SR w Szamotułach M.P. z 2022 r., poz. 683 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.18. SR w Wałczu M.P. z 2022 r., poz. 685 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.19. SA w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 846 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.20. SO w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 603 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.21. SO w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 592 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.22. SO w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 599 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.23. SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 600 (2 kandydatów na 1 miejsce);
PO SN:
12.24. SA w Katowicach M.P. z 2018 r., poz. 323 (1 kandydat na 12 miejsc);
12.25. SO w Bielsku-Białej M.P. z 2021 r., poz. 830 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.26. SO w Katowicach M.P. z 2021 r., poz. 362 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.27. SA w Krakowie M.P. z 2018 r., poz. 1085 (2 kandydatów na 6 miejsc);
WNIOSEK ASESORA SĄDOWEGO O POWOŁANIE NA URZĄD SĘDZIEGO SR PO SN:
12.28. do SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie;
13. Odwołania od zmiany podziału czynności;
14. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 § 3 usp;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp:
17. Przyjęcie Protokołu:
17.1. Nr 19/2022 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 20-22 grudnia 2022 r.;
17.2. Nr 1/2023 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 10-13 stycznia 2023 r.;
18. Wolne wnioski;
UZUPEŁNIENIE PORZĄDKU OBRAD:
19. Wskazanie przedstawiciela do składu komisji konkursowej KSSiP, która przeprowadzi konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2023 roku;

Kolejne posiedzenia plenarne KRS:
28 lutego – 3 marca 2023 r.
14-17 marca 2023 r.
28-31 marca 2023 r.
18-21 kwietnia 2023 r.
9-12 maja 2023 r.
16-19 maja 2023 r.
13-16 czerwca 2023 r.
20-23 czerwca 2023 r.
4-7 lipca 2023 r.
22-25 sierpnia 2023 r.
5-8 września 2023 r.
19-22 września 2023 r.
10-13 października 2023 r.
24-27 października 2023 r.
7-10 listopada 2023 r.
21-24 listopada 2023 r.
5-8 grudnia 2023 r.
12-15 grudnia 2023 r.