Data wydarzenia: 28-02-23
Data końca wydarzenia: 03-03-23

28 lutego – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
1 marca – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
2 marca – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
3 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 28 lutego – 3 marca 2023 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw;
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie cudzoziemcowi informacji umieszczonych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i pobytu, a także o sprostowanie albo usunięcie danych umieszczonych w tym wykazie lub Systemie (924);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz innych ustaw (druk sejmowy nr 3008);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2990);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3010);
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych, okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych lub w schroniskach dla nieletnich (B725);
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów (B721);
4.8. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów (B722);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:
9.1. do spraw skarg, wniosków i petycji;
9.2. do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami;
9.3. do spraw opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa:
A. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw;
B. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej (druk sejmowy nr 2953);
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
ASESOR DO WSA:
12.1. WSA w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 803 (6 kandydatów na 1 miejsce);
12.2. WSA w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 684 (9 kandydatów na 2 miejsca);
12.3. WSA w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 690 (6 kandydatów na 1 miejsce);
WNIOSEK ASESORA SĄDOWEGO O POWOŁANIE NA URZĄD SĘDZIEGO SR:
12.4. do SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie;
12.5. do SR w Suchej Beskidzkiej;
WNIOSEK ASESORA WSA O POWOŁANIE NA URZĄD SĘDZIEGO:
12.6. do WSA we Wrocławiu;
SĄDY POWSZECHNE:
12.7. SA w Katowicach M.P. z 2022 r., poz. 683 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.8. SR w Wałczu M.P. z 2022 r., poz. 685 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.9. SO w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 599 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.10. SO w Białymstoku M.P. z 2022 r., poz. 847 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.11. SR w Wyszkowie M.P. z 2022 r., poz. 845 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.12. SA w Gdańsku M.P. z 2022 r., poz. 593 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.13. SR w Nowym Mieście Lubawskim M.P. z 2022 r., poz. 687 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.14. SR w Wejherowie M.P. z 2022 r., poz. 603 (5 kandydatów na 1 miejsce);
12.15. SO w Kielcach M.P. z 2022 r., poz. 601 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.16. SA w Lublinie M.P. z 2022 r., poz. 847 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.17. SO w Lublinie M.P. z 2022 r., poz. 597 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.18. SR w Łukowie M.P. z 2022 r., poz. 683 (5 kandydatów na 1 miejsce);
12.19. SO w Radomiu M.P. z 2022 r., poz. 946 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.20. SO w Zielonej Górze M.P. z 2022 r., poz. 873 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.21. SA w Rzeszowie M.P. z 2022 r., poz. 601 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.22. SA w Rzeszowie M.P. z 2022 r., poz. 603 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.23. SO w Krośnie M.P. z 2022 r., poz. 845 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.24. SA w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 715 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.25. SO w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 683 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.26. SO Warszawa-Praga w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 592 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.27. SR w Jeleniej Górze M.P. z 2022 r., poz. 847 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.28. SR w Oleśnie M.P. z 2022 r., poz. 492 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.29. SO we Wrocławiu M.P. z 2022 r., poz. 872 (2 kandydatów na 1 miejsce);
PO SN:
12.30. SA w Katowicach M.P. z 2018 r., poz. 323 (1 kandydat na 1 miejsce z 12 ogłoszonych);
12.31. SA w Krakowie M.P. z 2018 r., poz. 1085 (2 kandydatów na 1 miejsce z 6 ogłoszonych);
12.32. SO w Radomiu M.P. z 2021 r., poz. 8 (2 kandydatów na 1 miejsce);
13. Odwołania od zmiany podziału czynności;
14. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 § 3 usp;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu;
18. Wolne wnioski;