Data wydarzenia: 22-11-22
Data końca wydarzenia: 25-11-22

22 listopada – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
23 listopada – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
24 listopada – godz. 8:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
25 listopada – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 22-25 listopada 2022 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (UD439);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności (A483);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 848);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (A481);
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków wstępu na teren jednostek organizacyjnych Służby Więziennej osób niebędących funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej albo pracownikami przywięziennych zakładów pracy (A476);
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (UD448);
4.8. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o Systemie Informacji Finansowej (druk sejmowy nr 2771);
4.9. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (B709);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:
9.1. do spraw skarg, wniosków i petycji;
9.2. do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami;
9.3. do opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa:
A. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy nr 2050)
B. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (EW.020.1060.2022);
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
ASESORZY DO WSA:
12.1. Asesor do WSA w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 542 (5 kandydatów na 2 miejsca);
POWOŁANIE ASESORA SĄDOWEGO NA URZĄD SĘDZIEGO SR:
12.2. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.3. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.4. do SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
12.5. do SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
12.6. do SR dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie;
12.7. do SR dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie COFNIĘCIE;
SĄDY POWSZECHNE:
12.8. SR w Sokółce M.P. z 2022 r., poz. 490 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.9. SO w Bydgoszczy M.P. z 2022 r., poz. 605 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.10. SR w Działdowie M.P. z 2022 r., poz. 687 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.11. SO w Gdańsku M.P. z 2022 r., poz. 600 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.12. SO w Gdańsku M.P. z 2022 r., poz. 590 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.13. SO w Gdańsku M.P. z 2022 r., poz. 598 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.14. SO w Gdańsku M.P. z 2022 r., poz. 594 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.15. SR w Kartuzach M.P. z 2022 r., poz. 594 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.16. SA w Katowicach M.P. z 2022 r., poz. 683 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.17. SR w Bielsku-Białej M.P. z 2022 r., poz. 596 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.18. SO w Katowicach M.P. z 2022 r., poz. 490 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.19. SO w Rybniku M.P. z 2022 r., poz. 591 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.20. SO w Sosnowcu M.P. z 2022 r., poz. 605 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.21. SO w Sosnowcu M.P. z 2022 r., poz. 592 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.22. SR w Gorlicach M.P. z 2022 r., poz. 605 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.23. SR w Zakopanem M.P. z 2022 r., poz. 599 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.24. SA w Łodzi M.P. z 2022 r., poz. 595 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.25. SA w Łodzi M.P. z 2022 r., poz. 605 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.26. SA w Łodzi M.P. z 2022 r., poz. 687 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.27. SO w Łodzi M.P. z 2022 r., poz. 683 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.28. SO w Łodzi M.P. z 2022 r., poz. 685 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.29. SO w Łodzi M.P. z 2022 r., poz. 686 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.30. SO w Łodzi M.P. z 2022 r., poz. 687 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.31. SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi M.P. z 2022 r., poz. 598 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.32. SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi M.P. z 2022 r., poz. 599 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.33. SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi M.P. z 2022 r., poz. 601 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.34. SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi M.P. z 2022 r., poz. 606 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.35. SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi M.P. z 2022 r., poz. 715 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.36. SR w Łowiczu M.P. z 2022 r., poz. 603 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.37. SR w Opocznie M.P. z 2022 r., poz. 592 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.38. SO w Tarnobrzegu M.P. z 2022 r., poz. 600 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.39. SR w Mielcu M.P. z 2022 r., poz. 492 (5 kandydatów na 1 miejsce);
12.40. SO w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 601 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.41. SR dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 16 (1 kandydat na 1 miejsce);
PO SN:
12.42. SO w Olsztynie M.P. z 2018 r., poz. 283 (2 kandydatów na 2 miejsca);
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.43. do NSA Izba Gospodarcza M.P. z 2020 r., poz. 857;
12.44. do SA w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 830;
12.45. Asesor do WSA w Szczecinie M.P. z 2022 r., poz. 327;
12.46. Asesor do WSA w Szczecinie M.P. z 2022 r., poz. 327;
13. Odwołania od zmiany podziału czynności;
14. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 § 3 usp;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu:
17.1. Nr 13/2022 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 13-16 września 2022 r.;
17.2. Nr 14/2022 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 11-14 października 2022 r.;
18. Wolne wnioski;

Kolejne posiedzenia Prezydium:
5 grudnia 2022 r.
19 grudnia 2022 r.
9 stycznia 2023 r.
16 stycznia 2023 r.
6 lutego 2023 r.
27 lutego 2023 r.
13 marca 2023 r.
27 marca 2023 r.
17 kwietnia 2023 r.
8 maja 2023 r.
15 maja 2023 r.
12 czerwca 2023 r.
19 czerwca 2023 r.
3 lipca 2023 r.
21 sierpnia 2023 r.
4 września 2023 r.
18 września 2023 r.
9 października 2023 r.
23 października 2023 r.
6 listopada 2023 r.
20 listopada 2023 r.
4 grudnia 2023 r.
11 grudnia 2023 r.


Kolejne posiedzenia plenarne KRS:
6-9 grudnia 2022 r.
20-23 grudnia 2022 r.
10-13 stycznia 2023 r.
17-20 stycznia 2023 r.
7-10 lutego 2023 r.
28 lutego – 3 marca 2023 r.
14-17 marca 2023 r.
28-31 marca 2023 r.
18-21 kwietnia 2023 r.
9-12 maja 2023 r.
16-19 maja 2023 r.
13-16 czerwca 2023 r.
20-23 czerwca 2023 r.
4-7 lipca 2023 r.
22-25 sierpnia 2023 r.
5-8 września 2023 r.
19-22 września 2023 r.
10-13 października 2023 r.
24-27 października 2023 r.
7-10 listopada 2023 r.
21-24 listopada 2023 r.
5-8 grudnia 2023 r.
12-15 grudnia 2023 r.