Data wydarzenia: 08-11-22
Data końca wydarzenia: 10-11-22

8 listopada – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
9 listopada – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
10 listopada – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 8-10 listopada 2022 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (UD 421);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (B690);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie projektu oceny funkcjonowania ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. z 2021 r. poz. 170) (OSR ex-post);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (UD439);
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2701);
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności (A483);
4.8. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności (B688);
4.9. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 848);
4.10. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (A482);
4.11. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (A481);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:
9.1. Do spraw skarg, wniosków i petycji;
9.2. Do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami;
9.3. Do opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa:
A. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy nr 2050);
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
ASESORZY DO WSA:
12.1. Asesor do WSA w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 328 (18 kandydatów na 3 miejsca)
12.2. Asesor do WSA w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 412 (17 kandydatów na 2 miejsca)
12.3. Asesor do WSA w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 542 (5 kandydatów na 2 miejsca)
PO SN:
12.4. Asesor do WSA w Rzeszowie M.P. z 2021 r., poz. 174 (2 kandydatów na 1 miejsce)
12.5. SO w Olsztynie M.P. z 2018 r., poz. 283 (2 kandydatów na 2 miejsca)
12.6. SR w Przeworsku M.P. z 2021 r., poz. 359 (2 kandydatów na 1 miejsce)
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.7. Do NSA Izba Gospodarcza M.P. z 2020 r., poz. 857
ZASTRZEŻENIA
12.8. Do SR w Białymstoku M.P. z 2022 r., poz. 714
13. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od zmiany podziału czynności;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 § 3 usp;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu:
17.1. Nr 13/2022 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 13-16 września 2022 r.;
17.2. Nr 14/2022 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 11-14 października 2022 r.;
18. Wolne wnioski.

Kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
21 listopada 2022 r.
5 grudnia 2022 r.
19 grudnia 2022 r.

9 stycznia 2023 r.
16 stycznia 2023 r.
6 lutego 2023 r.
27 lutego 2023 r.
13 marca 2023 r.
27 marca 2023 r.
17 kwietnia 2023 r.
8 maja 2023 r.
15 maja 2023 r.


kolejne posiedzenia plenarne KRS:
22-25 listopada 2022 r.
6-9 grudnia 2022 r.
20-23 grudnia 2022 r.

10-13 stycznia 2023 r.
17-20 stycznia 2023 r.
7-10 lutego 2023 r.
28 lutego – 3 marca 2023 r.
14-17 marca 2023 r.
28-31 marca 2023 r.
18-21 kwietnia 2023 r.
9-12 maja 2023 r.
16-19 maja 2023 r.