Data wydarzenia: 12-04-22
Data końca wydarzenia: 14-04-22

12 kwietnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
13 kwietnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
14 kwietnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 12-14 kwietnia 2022 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS w dniu 11 kwietnia 2022 r.;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2011);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o ochronie niezawisłości sędziowskiej i szczególnych zasadach odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów (druk sejmowy nr 2013);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (UD 399);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy nr 2050);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (druk sejmowy nr 2130);
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (UC 111);
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających oraz o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego;
4.8. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (UD 222);
4.9. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (B 617);
4.10. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów (632);
4.11. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2154);
4.12. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (B 618);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
SĄDY POWSZECHNE:
12.1. SR w Chorzowie M.P. z 2021 r., poz. 833 (3 kandydatów na 1 miejsce);
POWOŁANIE ASESORA NA STANOWISKO SĘDZIEGO WSA:
12.2. do WSA w Białymstoku;
POWOŁANIE ASESORA SĄDOWEGO NA STANOWISKO SĘDZIEGO SR:
12.3. do SR w Toruniu;
12.4. do SR w Toruniu;
12.5. do SR w Toruniu;
12.6. do SR dla Łodzi-Widzewa w Łodzi;
12.7. do SR w Płocku;
12.8. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.9. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
12.10. do SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
12.11. Malwina Mielczarek-Cholerzyńska do SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
SĄDY POWSZECHNE:
12.12. SR w Kościerzynie M.P. z 2021 r., poz. 830 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.13. SR w Malborku M.P. z 2021 r., poz. 1065 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.14. SR w Starogardzie Gdańskim M.P. z 2022 r., poz. 17 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.15. SR w Wejherowie M.P. z 2021 r., poz. 1139 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.16. SR w Lęborku M.P. z 2021 r., poz. 782 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.17. SR Katowice-Wschód w Katowicach M.P. z 2021 r., poz. 1085 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.18. SR w Krasnymstawie M.P. z 2021 r., poz. 1066 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.19. SR w Piotrkowie Trybunalskim M.P. z 2021 r., poz. 1065 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.20. SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu M.P. z 2021 r., poz. 1065 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.21. SR w Gostyniu M.P. z 2021 r., poz. 1140 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.22. SR w Sanoku M.P. z 2021 r., poz. 1066 (7 kandydatów na 1 miejsce);
12.23. SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 705 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.24. SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 620 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.25. SR w Pruszkowie M.P. z 2021 r., poz. 1089 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.26. SR w Głogowie M.P. z 2021 r., poz. 1147 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.27. SR w Lubinie M.P. z 2022 r., poz. 3 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.28. SR dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu M.P. z 2021 r., poz. 1065 (5 kandydatów na 1 miejsce);
13. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od zmiany podziału czynności;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 usp § 3;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu:
17.1. Nr 4/2022 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2022 r.;
18. Wolne wnioski;

kolejne posiedzenia Prezydium KRS:          kolejne posiedzenia plenarne KRS:
25 kwietnia 2022 r.                                   26-29 kwietnia 2022 r.
9 maja 2022 r.                                             10-13 maja 2022 r.
23 maja 2022 r.                                           24-27 maja 2022 r.
6 czerwca 2022 r.                                      7-10 czerwca 2022 r.
20 czerwca 2022 r.                                    21-24 czerwca 2022 r.
11 lipca  2022 r.                                          12-15 lipca 2022 r.
25 lipca 2022 r.                                           26-29 lipca 2022 r.

Posiedzenie Komisji Budżetowej 4-6 lipca 2022 r.