Data wydarzenia: 31-03-22
Data końca wydarzenia: 01-04-22

31 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
1 kwietnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

 1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2022 r.;
 2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
 3. Informacje i komunikaty;
 4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
 • Propozycja opinii w przedmiocie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2011);
 • Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o ochronie niezawisłości sędziowskiej i szczególnych zasadach odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów (druk sejmowy nr 2013);
 • Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (UD 399);
 • Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy nr 2050);
 • Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 645);
 • Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta RP w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego;
 • Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (UD 357);
 • Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 665);
 • Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy (druk senacki nr 648);
 • Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (UD 244);
 • Propozycja opinii w przedmiocie projektu oceny funkcjonowania ustawy z dnia 7.04.2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw;
 1. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;
 3. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji
  i lustracji;
 4. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;
 5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
 6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;
 7. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
 8. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:

SĄDY POWSZECHNE:

 • SR we Włocławku M.P. z 2021 r., 791 (3 kandydatów na 1 miejsce);
 • SR w Żywcu M.P. z 2021 r., 1065 (2 kandydatów na 1 miejsce);
 • SR w Bytomiu M.P. z 2021 r., 620 (2 kandydatów na 1 miejsce);
 • SR w Chorzowie M.P. z 2021 r., 833 (3 kandydatów na 1 miejsce);
 • SR Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku M.P. z 2021 r., 502 (2 kandydatów na 1 miejsce);
 • SR Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku M.P. z 2021 r., 507 (4 kandydatów na 1 miejsce);
 • SR Lublin-Zachód w Lublinie M.P. z 2021 r., 728 (4 kandydatów na 1 miejsce);
 • SR w Białej-Podlaskiej M.P. z 2021 r., 301 (3 kandydatów na 1 miejsce);
 • SR w Białej-Podlaskiej M.P. z 2021 r., 728 (2 kandydatów na 1 miejsce);
 • SR w Białej-Podlaskiej M.P. z 2021 r., 791 (1 kandydat na 1 miejsce);
 • SR w Kaliszu M.P. z 2021 r., 1065 (2 kandydatów na 1 miejsce);
 • SR w Krotoszynie M.P. z 2021 r., 1064 (1 kandydat na 1 miejsce);
 • SR w Pleszewie M.P. z 2021 r., 1064 (1 kandydat na 1 miejsce);
 • SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie M.P. z 2021 r., 728 (1 kandydat na 1 miejsce);
 • SR w Kamiennej Górze M.P. z 2021 r., 782 (3 kandydatów na 1 miejsce);
 • SR w Głogowie M.P. z 2021 r., 1139 (1 kandydat na 1 miejsce);
 • SR w Legnicy M.P. z 2021 r., 1141 (1 kandydat na 1 miejsce);

POWOŁANIE ASESORA SĄDOWEGO NA STANOWISKO SĘDZIEGO SR

PO LUSTRACJI:

 • do SR w Legionowie;

ZASTRZEŻENIA:

 • do SR w Mogilnie M.P. z 2022 r., 141;
 • do SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie M.P. z 2022 r., 142;
 1. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
 2. Odwołania od zmiany podziału czynności;
 3. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku 69 usp § 3;
 4. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku 70 usp;
 5. Przyjęcie Protokołu:
 • Nr 3/2022 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 1-4 marca 2022 r.;
 1. Wolne wnioski;

kolejne posiedzenia Prezydium KRS:

kolejne posiedzenia plenarne KRS:

11 kwietnia 2022 r.

12-15 kwietnia 2022 r.

25 kwietnia 2022 r.

26-29 kwietnia 2022 r.

9 maja 2022 r.

10-13 maja 2022 r.

23 maja 2022 r.

24-27 maja 2022 r.

6 czerwca 2022 r.

7-10 czerwca 2022 r.

20 czerwca 2022 r.

21-24 czerwca 2022 r.

Posiedzenie Komisji Budżetowej

4-6 lipca 2022 r.

11 lipca 2022 r.

12-15 lipca 2022 r.

25 lipca 2022 r.

26-29 lipca 2022 r.