Data wydarzenia: 08-06-21
Data końca wydarzenia: 11-06-21


8 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
9 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
10 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
11 czerwca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 8-11 czerwca 2021 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (B567);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie – Regulamin Sądu Najwyższego;
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 395);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (B558);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (druk senacki nr 396);
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o Instytucie Ochrony Konstytucji oraz o likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (EW-020-524/21);
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające prowadzone przez komorników (A429);
4.8. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów (B552);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
POWOŁANIE ASESORA WSA NA STANOWISKO SĘDZIEGO WSA:
12.1. do WSA w Bydgoszczy;
12.2. do WSA w Łodzi;
POWOŁANIE ASESORA SR NA STANOWISKO SĘDZIEGO SR:
12.3. do SR w Oławie;
12.4. do SR w Oławie;
12.5. do SR w Jeleniej Górze;
12.6. do SR w Kamiennej Górze;
12.7. do SR w Kamiennej Górze;
12.8. do SR w Opolu;
12.9. do SR w Olsztynie;
12.10. do SR w Olsztynie;
12.11. do SR w Olsztynie;
12.12. do SR w Wyszkowie;
12.13. do SR w Ełku;
12.14. do SR w Ełku;
12.15. do SR w Suwałkach;
12.16. do SR w Słupsku;
12.17. do SR w Słupsku;
12.18. do SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie;
12.19. do SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie;
12.20. do SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
12.21. do SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
12.22. do SR w Chrzanowie;
12.23. do SR w Wadowicach;
12.24. do SR w Łukowie;
12.25. do SR w Siedlcach;
12.26. do SR w Siedlcach;
12.27. do SR w Siedlcach;
12.28. do SR w Zgierzu;
12.29. do SR w Przemyślu;
SĄDY POWSZECHNE:
12.30. SO w Legnicy MP z 2020 r., poz. 1036 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.31. SO w Opolu MP z 2020 r., poz. 778 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.32. SO w Opolu MP z 2020 r., poz. 787 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.33. SO w Świdnicy MP z 2020 r., poz. 1187 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.34. SA w Gdańsku MP z 2020 r., poz. 726 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.35. SA w Gdańsku MP z 2020 r., poz. 622 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.36. SA w Gdańsku MP z 2020 r., poz. 787 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.37. SO w Elblągu MP z 2020 r., poz. 585 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.38. SO w Gdańsku MP z 2020 r., poz. 1036 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.39. SO w Gdańsku MP z 2020 r., poz. 1037 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.40. SR w Wejherowie MP z 2020 r., poz. 1037 (6 kandydatów na 1 miejsce);
12.41. SA w Katowicach MP z 2020 r., poz. 775 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.42. SO w Katowicach MP z 2020 r., poz. 726 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.43. SO w Katowicach MP z 2020 r., poz. 769 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.44. SO w Katowicach MP z 2020 r., poz. 773 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.45. SO w Katowicach MP z 2020 r., poz. 775 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.46. SO w Katowicach MP z 2020 r., poz. 778 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.47. SO w Katowicach MP z 2020 r., poz. 801 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.48. SO w Rybniku MP z 2020 r., poz. 1037 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.49. SA w Krakowie MP z 2020 r., poz. 1016 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.50. SA w Krakowie MP z 2020 r., poz. 776 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.51. SA w Krakowie MP z 2020 r., poz. 622 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.52. SO w Krakowie MP z 2020 r., poz. 769 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.53. SO w Krakowie MP z 2020 r., poz. 787 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.54. SO w Lublinie MP z 2020 r., poz. 585 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.55. SO w Lublinie MP z 2020 r., poz. 942 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.56. SO w Piotrkowie Trybunalskim MP z 2020 r., poz. 726 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.57. SR w Radomsku MP z 2020 r., poz. 787 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.58. SO w Płocku MP z 2020 r., poz. 778 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.59. SR w Wieluniu MP z 2020 r., poz. 1016 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.60. SA w Poznaniu MP z 2020 r., poz. 1037 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.61. SR w Szamotułach MP z 2020 r., poz. 1036 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.62. SO w Szczecinie MP z 2020 r., poz. 1016 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.63. SO w Warszawie MP z 2020 r., poz. 726 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.64. SO w Warszawie MP z 2020 r., poz. 769 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.65. SO w Warszawie MP z 2020 r., poz. 795 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.66. SO w Warszawie MP z 2020 r., poz. 796 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.67. SO w Warszawie MP z 2020 r., poz. 787 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.68. SO w Warszawie MP z 2020 r., poz. 1037 (1 kandydat na 1 miejsce);
PO SN:
12.69. NSA Izba Finansowa MP z 2018 r., poz. 634 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.70. SO w Opolu MP z 2020 r., poz. 384 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.71. SO w Radomiu MP z 2019 r., poz. 179 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.72. SO w Rzeszowie MP z 2018 r., poz. 713 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.73. SO w Warszawie MP z 2018 r., poz. 291 (20 kandydatów na 14 miejsc);
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.74. do SO w Szczecinie MP z 2018 r., poz. 283;
ZASTRZEŻENIA:
12.75. do SR w Suchej Beskidzkiej MP z 2021 r., poz. 362;
12.76. do SR w Tomaszowie Lubelskim MP z 2021 r., poz. 311;
13. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od podziału czynności;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku;
17. Przyjęcie Protokołu;
18. Sprawozdanie Komisji Budżetowej z analizy oświadczeń majątkowych Prezesów Sądów Apelacyjnych oraz Prezesów Wojskowych Sądów Okręgowych;
19. Wolne wnioski;

kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
21 czerwca 2021 r.
12 lipca 2021 r.
26 lipca 2021 r.
6 września 2021 r.
20 września 2021 r.
11 października 2021 r.
25 października 2021 r.
15 listopada 2021 r.
29 listopada 2021 r.
13 grudnia 2021 r.;

kolejne posiedzenia plenarne KRS:
22-25 czerwca 2021 r.
13-16 lipca 2021 r.
27-30 lipca 2021 r.
7-10 września 2021 r.
21-24 września 2021 r.
12-15 października 2021 r.
26-29 października 2021 r.
16-19 listopada 2021 r.
30 listopada – 3 grudnia 2021 r.
14-17 grudnia 2021 r.;