Data wydarzenia: 16-04-21

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o obywatelskich sędziach handlowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

            Poselski projekt ustawy o obywatelskich sędziach handlowych, przekazany przy piśmie Szefa Kancelarii Sejmu z 29 marca 2021 r. (znak: SPS-WP.020.94.5.2021), wprowadza de facto inną uprzywilejowaną kategorię ławników opłacanych dietą dzienną, której wysokość wynosi tyle, co wynagrodzenie dzienne sędziego zawodowego (2,5 średniej) w stawce.
W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa wprowadzenie dodatkowej, uprzywilejowanej grupy ławników może być sprzeczne z zasadą równości wobec prawa wyrażoną w Konstytucji, gdyż takie różnicowanie w prawach i obowiązkach obywateli biorących udział w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, nie znajduje aksjologicznego uzasadnienia. Obywatelscy sędziowie handlowi mają orzekać we wszystkich sprawach należących do właściwości sądów gospodarczych, co w ocenie Krajowej Rady Sądownictwa wydłuży postępowanie. Z uwagi na powyższe Rada negatywnie opiniuje przedłożony projekt.