Data wydarzenia: 16-04-21

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, przekazanym przy piśmie Szefa Kancelarii Sejmu z 19 marca 2021 r. (znak: SPS-WP.020.84.5.2021) opiniuje go negatywnie, zgłaszając poniższe uwagi.

Projektowane przepisy wprowadzają swoisty automatyzm w zakresie określania wysokości świadczeń alimentacyjnych w formie „natychmiastowej”, w efekcie którego szybkość postępowania uzyska wartość kodeksowo wyższą nad potrzebą odpowiedniego dostosowania zakresu obowiązku alimentacyjnego. Obecny stan prawny nie posiada takich mankamentów – umożliwia sądowi określenie wysokości świadczenia w wysokości odpowiadającej potrzebom uprawnionego dziecka i możliwościom zarobkowym zobowiązanego.

Rada zwraca uwagę na projektowany art. 1331 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który odnosi się do „innego powództwa”, nie precyzując jednak o jakich powództw ten przepisy dotyczy. Ponadto, zgodnie z założeniami przedstawionymi w uzasadnieniu projektu, by odciążyć sądy i usprawnić postępowania, rozważenia wymaga wprowadzenie przepisów umożliwiających wykonywanie czynności w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym przez referendarza sądowego.

Krajowa Rada Sądownictwa, uwzględniając powyższe oraz zwracając uwagę na fakt nieprzeprowadzenia w odpowiednim zakresie analiz orzecznictwa sądów w zakresie rozpatrywania wniosków o zabezpieczenie, negatywnie opiniuje propozycję wprowadzania nowej instytucji prawnej „natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych” w proponowanym kształcie.