Data wydarzenia: 16-04-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych i składania dokumentów w postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe oraz w biurze podawczym sądu rejonowego

 

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych i składania dokumentów w  postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe oraz w biurze podawczym sądu rejonowego, przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 19 marca 2021 r. (znak: DLPC-IX.4391.1.2020), nie zgłasza uwag do projektu.

projekt