Data wydarzenia: 10-11-23
Data końca wydarzenia: 10-11-23

UCHWAŁA NR 1033/2023
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 listopada 2023 r.
w sprawie wyrażenia stanowiska o prowadzeniu działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezawisłości sędziów w okresie kampanii wyborczej


Na podstawie art. 186 ust. 1 oraz art. 178 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa, wykonując konstytucyjny obowiązek stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów przypomina, że sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ani prowadzić działalności publicznej, niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Krajowa Rada Sądownictwa wyraża stanowczą dezaprobatę wobec działalności części środowisk sędziowskich w okresie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w 2023 roku oraz w okresie bezpośrednio poprzedzającym kampanię, a wyrażających się w wystąpieniach publicznych, wykraczających poza zagadnienia związane z sądownictwem i jego reformą.
Treść tych wystąpień wpisywała się w narrację uczestników sporu politycznego, godząc w zasadę apolityczności sędziowskiej.
Krajowa Rada Sądownictwa stwierdza, że zachowania takie w społecznym odczuciu jednostek budzą uzasadnione obawy i poważne wątpliwości co do bezstronności sędziów, bezpośrednio godząc w zasadę zaufania obywatela do władzy sądowniczej.

WP.41.6.2023

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF