Data wydarzenia: 24-11-23
Data końca wydarzenia: 24-11-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 24 listopada 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów urządzeń i środków technicznych wykorzystywanych w budynku sądu do przeprowadzenia dowodu w ramach posiedzenia zdalnego, sposobu korzystania z tego rodzaju urządzeń i środków, jak również sposobu przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów dokonanych podczas jego przeprowadzenia


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów urządzeń i środków technicznych wykorzystywanych w budynku sądu do przeprowadzenia dowodu w ramach posiedzenia zdalnego, sposobu korzystania z tego rodzaju urządzeń i środków, jak również sposobu przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów dokonanych podczas jego przeprowadzenia, przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 9 listopada 2023 r. (znak DLPC-V.4190.10.2023), opiniuje go pozytywnie, nie zgłaszając uwag.

WP.420.98.2023

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF