Data wydarzenia: 03-10-19

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (druk sejmowy nr 3818)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przedstawionego do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 września 2019 r. (znak SPS-WP-173-215/19), nie zgłasza uwag do projektu, gdyż nie dotyczy on sądów, sądownictwa, sędziów ani asesorów sądowych.

Pliki do pobrania: