Data wydarzenia: 07-09-23
Data końca wydarzenia: 07-09-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 7 września 2023 r.
w przedmiocie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (numer w wykazie prac legislacyjnych B736), przekazanym w dniu 24 sierpnia 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości (znak: DSRiN- V.415.2.2023), opiniuje projekt pozytywnie nie zgłaszając uwag.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF