Data wydarzenia: 29-08-23
Data końca wydarzenia: 29-08-23

UCHWAŁA NR 729/2023
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 29 sierpnia 2023 r.
w sprawie kontroli sędziowskich organizacji pożytku publicznego


Organizacją pożytku publicznego może być fundacja albo stowarzyszenie, która prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa (art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. z 2023 r., poz. 571, zwana dalej: „ustawą”).
Biorąc pod uwagę wspieranie zawieszonych na podstawie orzeczeń sądów dyscyplinarnych sędziów przez Fundację Dom Sędziego Seniora i Stowarzyszenie Sędziów Polskich „lustitia”, Krajowa Rada Sądownictwa wyraża wątpliwość, co do  zgodności wymienionych wyżej działań tych organizacji pożytku publicznego z przepisami ustawy, a także zwraca uwagę na niedostatecznie transparentne sprawozdania finansowe tych organizacji.
W związku z tym Krajowa Rada Sądownictwa zwraca się do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego o przeprowadzenie z urzędu kontroli w zakresie uprawnień, obowiązków i wymogów wynikających z ustawy w odniesieniu do Fundacji Dom Sędziego Seniora nr KRS 0000538611 i Stowarzyszenia Sędziów Polskich „lustitia” nr KRS 0000090038.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF
WP.041.3.2023