Data wydarzenia: 06-09-23
Data końca wydarzenia: 06-09-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 6 września 2023 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, przekazanym w dniu 28 lipca 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu (znak: SPS- WP.020.216.4.2023), nie zgłasza uwag do projektu.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

WP.420.69.2023