Data wydarzenia: 25-08-23
Data końca wydarzenia: 25-08-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 25 sierpnia 2023 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo własności przemysłowej


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo własności przemysłowej (numer z wykazu prac legislacyjnych: UD506), przekazanym w dniu 1 sierpnia 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości (znak: DPG-I.437.14.2022), opiniuje projekt pozytywnie.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

WP.420.72.2023