Data wydarzenia: 25-08-23
Data końca wydarzenia: 25-08-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 25 sierpnia 2023 r.


w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (druk senacki nr 1074), przekazanym w dniu 8 sierpnia 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu (znak: SPS-WP.020.218.7.2023), opiniuje projekt pozytywnie.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

(WP.420.74.2023)