Data wydarzenia: 25-08-23
Data końca wydarzenia: 25-08-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 25 sierpnia 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (numer z wykazu prac legislacyjnych: B764), przekazanym w dniu 24 sierpnia 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości (znak: DLUS- 1.4601.62.2023), projekt opiniuje pozytywnie.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF
WP.420.77.2023