Data wydarzenia: 20-10-22

w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych

 Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, przekazanego w dniu 27 września 2022 r. przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu
(znak: SPS-WP.020.258.5.2022) opiniuje go bez uwag.