Data wydarzenia: 20-10-22

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (numer z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD385)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, przedstawionymi przy piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 26 kwietnia 2022 r. (znak DLUS-I.4601.21.2022), na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, opiniuje go pozytywnie, bez uwag.

Przedstawiony Radzie projekt wprowadza zmiany w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych umożliwiające przyspieszenie i usprawnienie rozpoznawania spraw sądowych poprzez stworzenie, wdrożenie i utrzymanie odpowiednich narzędzi informatycznych, bowiem aktualne brzmienie przepisów jest niejednoznaczne i wymaga odpowiedniego uzupełnienia. Obecnie obowiązujące w tym zakresie przepisy posługują się siatką pojęciową uniemożliwiającą zbudowanie systemu teleinformatycznego obsługującego wszystkie rodzaje postępowań sądowych, zapewniającego właściwą ewidencję tych spraw, a także wspierającego funkcjonowanie rejestrów sądowych i działalność administracyjną sądów. Zapewnienie warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania sądu obejmuje też zarządzanie systemami teleinformatycznymi użytkowanymi w tym sądzie do wsparcia działalności operacyjnej (np. do obsługi postępowań sądowych), jak i do wsparcia działalności administracyjnej: kadrowej (np. zatrudnianie nowych pracowników), finansowej (np. zarządzanie budżetem jednostki) oraz inwestycyjnej (np. zakup środków trwałych).

Aktualne obowiązujące w tych zakresach unormowania, na podstawie których dyrektor każdego z 11 sądów apelacyjnych, 46 sądów okręgowych oraz 318 sądów rejonowych odpowiada za utrzymanie i rozwój systemów teleinformatycznych na terenie swojej jednostki (z zastrzeżeniem regulacji, które weszły w życie 1 grudnia 2021 r.), są nieefektywne i nie zapewniają sprawności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w obszarze usług informatycznych.

Wobec powyższego projektodawca przewiduje uzupełnienie kompetencji dyrektora sądu, w tym dyrektora sądu apelacyjnego i wprowadzenie możliwości powierzenia dyrektorom wybranych sądów apelacyjnych niektórych zadań związanych z tworzeniem i utrzymywaniem systemu teleinformatycznego realizujących centralne rozwiązania informatyczne
w sądownictwie powszechnym.

Ponadto projekt dookreśla zasady przetwarzania danych – w tym wskazuje podmioty, które współadministrują danymi, w tym danymi osobowymi, przetwarzanymi w systemach teleinformatycznych użytkowanych w sądach powszechnych (ich użytkowanie będzie często wykraczało poza obszar jednego sądu) zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO.

projekt