Data wydarzenia: 06-12-22

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 875)

 


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 875), przekazanego przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2022 r. (znak: BPS.DKS.KU.0401.28.2022), opiniuje go negatywnie.

Krajowa Rada Sądownictwa wskazuje, że projektodawca w żaden sposób nie odniósł się w uzasadnieniu projektu do problematyki realizacji jego zapisów w praktyce, w tym nie została przedstawiona jakakolwiek analiza kosztów finansowych wprowadzenia postulowanych rozwiązań. Wprowadzenie proponowanych rozwiązań wiąże się bowiem z koniecznością zapewnienia zatrzymanemu/podejrzanemu pełnomocnika z urzędu we wskazanych sytuacjach (odpowiednio nowe brzmienie art. 245 § 4 i 5 oraz art. 301 ustawy – Kodeks postępowania karnego). Powyższe oznacza szereg konkretnych problemów, do których nie ustosunkował się projektodawca, takich jak przykładowo konieczność organizacji dyżurów dla pełnomocników, co wiąże się także z kwestiami finansowymi. Projektodawca w żaden sposób nie uwzględnia finansowego aspektu wprowadzanych zmian co może wywierać różnorodne szerokie skutki od uchybień proceduralnych po roszczenia kierowane do państwa polskiego.

projekt