Data wydarzenia: 03-10-19

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu wydania, formy oraz wzoru zaświadczenia stwierdzającego, że stan zdrowia osoby, która udzieliła pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych w placówce pocztowej, uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia osobiste odebranie pisma w placówce pocztowej

Data wydarzenia: 03-10-19

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (druk sejmowy nr 3818)

Data wydarzenia: 02-10-19


w przedmiocie ataków na sędziów przez osoby powszechnie znane a niezadowolone z wyroków w ich indywidualnych sprawach

Data wydarzenia: 01-10-19

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 1 października 2019 r.

Data wydarzenia: 20-09-19

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy – Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3789)