Data wydarzenia: 28-01-20

w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

Data wydarzenia: 28-01-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Data wydarzenia: 28-01-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 61)

Data wydarzenia: 24-01-20

w związku z uchwałą składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r.

Data wydarzenia: 24-01-20

w przedmiocie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego