Krajowa Rada Sądownictwa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej krs.pl.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • część materiałów wideo została opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • dialogi na materiały wideo nie posiadają formy alternatywnej w postaci opisów tekstowych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: ITEE.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest ................., e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 3792840. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.


Wejście główne do budynku (oznaczone literą „A”) od ulicy Rakowieckiej 30 nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich, taki podjazd znajduje się tylko od strony dziedzińca (wjazd od Al. Niepodległości) przy wejściu „C”. Od strony dziedzińca znajdują się jeszcze dwa wejścia („B” i „D”). Przy głównym wejściu „A” (od strony ul. Rakowieckiej) oraz przy wejściu „C” (od strony dziedzińca) jest dzwonek, który pozwala skontaktować się z pracownikiem ochrony w przypadku problemów z wejściem do budynku. Parking dla osób niepełnosprawnych dostępny jest od strony dziedzińca, wjazd od Al. Niepodległości. Przez domofon przy bramie wjazdowej należy zgłosić pracownikom ochrony konieczność otwarcia szlabanu. Na dziedzińcu zarezerwowane są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone numerami 20 i 21.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.


Poruszanie się pomiędzy piętrami w budynku, w którym mieści się Krajowa Rady Sądownictwa umożliwiają dwie windy w holu głównym (wejście „A” i „C”) oraz 2 windy w klatkach bocznych (wejście „B” i „D”). W holu głównym (wejście „A” i „C”), w godzinach 8.00-16.00 czynna jest recepcja, obsługiwana przez właściciela budynku - Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Na II piętrze zlokalizowane jest stanowisko ochrony KRS, a jej pracownicy umożliwiają kontakt interesantów z właściwą komórką organizacyjną Biura KRS. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Szerokie korytarze umożliwiają osobom na wózkach inwalidzkich dostęp do większości pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych.


Windy nie mają komunikatów głosowych ani przycisków w alfabecie Braille'a. Przyciski w windzie znajdują się w zasięgu ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnych, systemów FM/ IR lub systemów bluetooth. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille'a, nie ma powiększonych napisów oraz oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Transmisja tylko w dniach posiedzeń plenarnych Krajowej Rady Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa zapewnia obsługę administracyjną Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych oraz ich zastępców przez utworzenie odrębnej komórki organizacyjnej w ramach Biura Krajowej Rady Sądownictwa.

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych

Piotr SCHAB – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
został powołany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych na czteroletnią kadencję z dniem 4 czerwca 2018 r.

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych (powołani przez Ministra Sprawiedliwości z dniem 18 czerwca 2018 r.):

  • Michał Lasota, sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim,
  • Przemysław Radzik, sędzia Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych są oskarżycielami przed sądem dyscyplinarnym w sprawach sędziów sądów apelacyjnych oraz prezesów i wiceprezesów sądów apelacyjnych i sądów okręgowych. W sprawach pozostałych sędziów sądów okręgowych, a także prezesów oraz wiceprezesów sądów rejonowych uprawnionym oskarżycielem jest zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądzie apelacyjnym, a w sprawach sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych – zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądzie okręgowym.

"Zastępców rzecznika dyscyplinarnego działających przy sądach apelacyjnych i sądach okręgowych powołuje Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych spośród 3 kandydatów, przedstawionych - odpowiednio - przez Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji lub Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu."

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych może przejąć sprawę prowadzoną przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie okręgowym i przy sądzie apelacyjnym, a także przekazać temu rzecznikowi sprawę do prowadzenia, z tym, że w przypadku Zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie apelacyjnym sprawę może przekazać do prowadzenia lub wyznaczyć do jej prowadzenia innego zastępcę tylko spośród zastępców rzecznika dyscyplinarnego działających przy sądach apelacyjnych.

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Wojskowych

mjr Andrzej WILCZEWSKI – sędzia Wojskowego Sądu Garnizonowego w Gdyni, powołany uchwałą nr 486/2014 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 grudnia 2014 r. na czteroletnią kadencję z dniem 1 lutego 2015 r.

(pełni funkcję na podstawie art. 116 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym do czasu powołania nowego Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych przez Ministra Sprawiedliwości - po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej i Krajowej Rady Sądownictwa).

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Wojskowych jest oskarżycielem przed sądem dyscyplinarnym w sprawach sędziów wojskowych sądów okręgowych, a także prezesów oraz zastępców prezesów wojskowych sądów garnizonowych.

W sprawach pozostałych sędziów sądów wojskowych zadania te realizuje Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych - mjr Krzysztof Baranowski, sędzia Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie.

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądach Apelacyjnych i Okręgowych
powołani przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych – Piotra Schaba.

W związku z powołaniem lub powierzeniem obowiązków (art. 112 § 12 i § 13 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.)

funkcje Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądach Apelacyjnych pełnią:

Sąd Apelacyjny w:funkcję zastępcy rzecznika
pełni sędzia
w BiałymstokuAndrzej CZAPKA
w GdańskuKrzysztof CIEMNOCZOŁOWSKI
w KatowicachAleksander SIKORA
w KrakowieTomasza SZYMAŃSKI
w LublinieDorota JANICKA
w ŁodziZbigniew MIERZEJEWSKI
w PoznaniuMariola GŁOWACKA
w RzeszowieStanisław URBAN
w SzczeciniePiotr BRODNIAK
w WarszawieRafał KANIOK
we WrocławiuPiotr KRAWCZUK

W związku z powołaniem lub powierzeniem obowiązków (art. 112 § 11 i § 12 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.)

funkcje Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądach Okręgowych pełnią:

Sąd Okręgowy w:funkcję zastępcy rzecznika
pełni sędzia
w BiałymstokuKrzysztof KRUK
w Bielsku-BiałejWojciech PALUCH
w BydgoszczyIgor ZDUŃSKI
w CzęstochowieAgnieszka RADOJEWSKA
w ElbląguZdzisław KAWULAK
w GdańskuMarek SKWARCOW
w GliwicachEwa TRZEJA-WAGNER
w Gorzowie WielkopolskimDariusz HENDLER
w Jeleniej GórzeZbigniew KLIN
w KaliszuMarcin BOROWIAK
w KatowicachRafał DOROS
w KielcachMałgorzata SOLECKA
w KoninieIreneusz FRĄCALA
w KoszaliniePiotr BOGUSZEWSKI
w KrakowieTomasz HENRYCH
w KrośnieElżbieta STACHYRAK
w LegnicyAleksander ŻURAKOWSKI
w LublinieJacek JANISZEK
w ŁodziKamil FEDEROWICZ
w ŁomżyGrzegorz SKRODZKI
w Nowym SączuArkadiusz PENAR
w OlsztynieBeata FARALISZ
w OpoluIzabela BOGUSZ
w OstrołęceWaldemar USTASZEWSKI
w Piotrkowie TrybunalskimAnna GĄSIOR-MAJCHROWSKA
w PłockuJoanna CIEŚLAK
w PoznaniuAntoni ŁUCZAK
w PrzemyśluAnna ROSZKOWSKA
w RadomiuStanisław OLCHOWY
w RzeszowieWitold OLECH
w SiedlcachJerzy KOZACZUK
w SieradzuKatarzyna POWALSKA
w SłupskuAndrzej MICHAŁOWICZ
w SuwałkachMaciej ROMOTOWSKI
w SzczecinieDorota MAZUREK
w ŚwidnicyKamila BORSZOWSKA-MOSZOWSKA
w TarnobrzeguTomasz TURBAK
w TarnowieJacek BANIA
w ToruniuLech GUTKOWSKI
w WarszawieAnna WIELGOLEWSKA
Małgorzata KOSICKA
Warszawa-Praga w WarszawiePrzemysław FILIPKOWSKI
Tomasz ŁADNY
we WłocławkuRomuald JANKOWSKI
we WrocławiuPaweł POMIANOWSKI
w ZamościuLesław DĄBROWSKI
w Zielonej GórzeEwa FLIEGNER