Brak zgody KRS na ręczne manipulowanie składami orzekającymi i dobieranie sędziów współorzekających według osobistej oceny ważności ich powołania lub delegowania

Na zakończonym 14 października 2022 r. posiedzeniu plenarnym Krajowa Rada Sądownictwa umorzyła postępowanie w sprawie odwołań SSA Ewy Leszczyńskiej-Furtak, SSA Ewy Gregajtys i nie uwzględniła odwołania SSA Marzanny Piekarskiej-Drążek.
Podczas posiedzenia Rady w dniu 12 października 2022 r. odbyło się wysłuchanie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie sędziego Piotra Schaba i Wiceprezesa sędziego Przemysława Radzika  dotyczące sytuacji w II Wydziale Karnym kierowanego przez nich Sądu. Na spotkanie z Radą zaproszenie otrzymały również sędzie Ewa Leszczyńska-Furtak, Ewa Gregajtys oraz Marzanna Piekarska-Drążek, z którego nie skorzystały.
Prezesi w obszernych wyjaśnieniach mówili o drastycznym konflikcie między sędziami w II Wydziale Karnym spowodowanym postawą SSA Ewy Leszczyńskiej-Furtak, SSA Ewy Gregajtys i SSA Marzanny Piekarskiej-Drążek. Jako przykład podali wniosek sędziego powołanego na stanowisko przed 2017 rokiem, który zwracał się o wyłączenie sędzi Gregajtys ze składu orzekającego argumentując faktem, że zachowanie Sędziego wpływa na rozpoznanie sprawy i podważa zasadę bezstronności. Poglądy wymienionych i ich zachowanie powodują brak możliwości wspólnego orzekania z sędziami delegowanymi do II Wydziału Karnego SA w Warszawie, a to paraliżuje ustalenie składu sędziowskiego z ich udziałem i dezorganizuje pracę Wydziału, a także powoduje konieczność odraczania rozpraw. Obszerny materiał faktograficzny został dołączony do akt sprawy.
Sędzia Stanisław Zdun złożył wniosek o umorzenie postępowania z odwołań SSA Ewy Leszczyńskiej-Furtak i SSA Ewy Gregajtys z przyczyn formalnych. Po wysłuchaniu stanowisk obu prezesów i dyskusji, KRS umorzyła postępowanie w sprawie odwołań SSA Ewy Leszczyńskiej-Furtak i SSA Ewy Gregajtys 11 głosami za, przy 4 głosach przeciw i 2 wstrzymujących się. Nie uwzględniła także odwołania SSA Marzanny Piekarskiej-Drążek przy 2 głosach za, 13 przeciw i 1 wstrzymującym się.

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa