Krajowa Rada Sądownictwa podczas posiedzenia plenarnego w dniach 11-14 października 2022 r. rozpatrywała konkursy na stanowiska sędziowskie oraz asesorskie i podjęła uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP dwudziestu czterech wniosków o powołanie na stanowisko sędziego w sądzie powszechnym, w tym jeden wniosek o powołanie asesora sądowego na stanowisko sędziego sądu rejonowego. Rada wystąpiła także z wnioskiem do Prezydenta RP o powołanie dwóch asesorów na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Podczas posiedzenia plenarnego Rady, zostały rozpatrzone sprawy indywidualne dotyczące dwóch wniosków o przeniesienie sędziego w stan spoczynku, trzech odwołań od zmiany podziału czynności, dwóch zastrzeżeń złożonych przez kandydatów biorących udział w konkursach i dziesięciu cofnięć zgłoszeń.
Rada podjęła uchwałę zawierającą stanowisko w sprawie postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dotyczące skargi o nr 15656/20.

Na zakończonym posiedzeniu plenarnym Rada zaopiniowała:
- projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach;
- projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego
w Czeladzi;
- projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru pisemnego pouczenia
o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków;
- projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów
i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego;
- projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących osoby skazanego przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego;
- projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego;
- rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych.

Krajowa Rada Sądownictwa przygotowała projekt rozwiązań legislacyjnych dotyczących sytuacji prawnej egzaminowanych aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oczekujących na mianowanie na stanowiska asesorów sądowych i przyjęła stanowisko będące apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie.

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa