W części VI formularza oświadczenia o stanie majątkowym sędziów, wpisuje się „dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskane w okresie roku przed dniem, na który składane jest oświadczenie, o ile ich łączna wartość przekracza 10 000 zł, i ich źródła, z wyłączeniem dochodów uzyskanych w związku z pełnieniem urzędu na stanowisku sędziowskim albo zatrudnieniem na stanowisku dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu”.

STANOWISKO
Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Apelacji i
Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z dnia 20 marca 2017 r.

1.  Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 6 lutego 2017 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu widząc potrzebę zmian w sądownictwie, które będą służyć dobru obywateli rzeczypospolitej Polskiej, mają na uwadze konieczność zachowania w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sadow i niezawisłości sędziów, w pełni popiera stanowisko Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych wyrażone w uchwale nr 2 z dnia 30 stycznia 2017 r.

1.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Oławie z 2 lutego 2016 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Oławie popiera uchwały Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Sędziów Okręgów przyjęte w Warszawie dnia 30 stycznia 2017 r.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie podjęta 5 września 2016 r.:

„W trosce o zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie w całości popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie.”