Podczas posiedzenia plenarnego Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 30 sierpnia-2 września 2022 r. zostało rozpatrzonych 38 postępowań nominacyjnych i przedstawiono 33 wnioski do Prezydenta Rzeczypospolitej o powołanie na urząd sędziego.

Krajowa Rada Sądownictwa wystąpiła z wnioskiem o powołanie 7 asesorów sądowych na urząd sędziego.

Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła nie przedstawiać Prezydentowi RP wniosków o powołanie na stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi w Warszawie, Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie oraz Sądzie Rejonowym w Pułtusku.

Podczas posiedzenia Rady zostały rozpatrzone sprawy indywidualne dotyczące:

 1. Dwóch wniosków o przeniesienie sędziego w stan spoczynku;
 2. Dwóch oświadczeń sędziów, którzy wyrazili wolę dalszego zajmowania stanowiska;
 3. Siedmiu oświadczeń kandydatów, którzy wycofali swoje zgłoszenia w postępowaniach nominacyjnych;
 4. Jednego odwołania od zmiany podziału czynności sędziego.

Członkowie Rady zaopiniowali także 13 projektów aktów normatywnych, w tym przyjęli opinię w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:

 1. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie,
 2. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów niepłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu,
 3. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych,
 4. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów niepłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu.

W zakresie tych projektów Rada podzieliła część zastrzeżeń formułowanych w mediach. Rada zwróciła uwagę, że wysokość opłaty w sprawach dotyczących nieletnich powinny uwzględniać liczbę posiedzeń, w których bierze udział radca prawny albo adwokat, tak jak to ma miejsce w postępowaniu karnym.

Rada przyjęła 4 stanowiska w sprawach dotyczących postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Rada na wniosek Ministra Sprawiedliwości zaopiniowała SSA Jacka Świerczyńskiego na stanowisko sędziego Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Łodzi. Opinia pozytywna.

Krajowa Rada Sądownictwa zaakceptowała oświadczenia o stanie majątkowym złożone przez prezesów sądów apelacyjnych oraz przyjęła stanowisko, jak w załączeniu, w sprawie waloryzacji wynagrodzeń sędziów.

Rada pochyliła się nad sytuacją 150 egzaminowanych aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa, którzy oczekują na mianowanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stanowiska asesorskie w sądach powszechnych, którzy od  4 lipca br. nie są objęci ubezpieczeniem społecznym, w tym zdrowotnym.

Przewodniczący Rady powołał zespół do opracowania rozwiązań legislacyjnych, których celem jest zagwarantowanie aplikantom KSSiP  należytego uregulowania ich statusu w okresie od wyboru stanowiska asesorskiego w sądzie rejonowym do czasu mianowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej, bądź podjęcia decyzji o odmowie mianowania. Rada uważa, że osoby te działają w zaufaniu do Państwa, które proponuje im „zatrudnienie” w służbie publicznej. W okresie stanu oczekiwania na faktyczne „zatrudnienie” powinni być objęci ochroną Państwa. Rada, co oczywiste, nie ma inicjatywy ustawodawczej, w związku z czym na wypadek gdyby jednak nie doszło do pożądanych zmian ustawowych, kierując się potrzebą maksymalnego skrócenia procedury przyjęła stanowisko, jak w załączeniu.

Jednocześnie Zespół powołany przez Przewodniczącego Rady w składzie: SNSA dr Anna Dalkowska, SSR Joanna Kołodziej- Michałowicz, SSR dr Maciej Nawacki, poseł Arkadiusz Mularczyk, poseł Bartosz Kownacki, SSR Krystyna Morawa- Fryźlewicz oraz SSR dr Dariusz Drajewicz  poinformował o przygotowaniu projektu „Rekomendacji w sprawie kryteriów wyboru kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc ogłoszonych”.

 

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 01-09-22

Data wydarzenia: 31-08-22

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 30 sierpnia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 847  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie;
 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Płocku;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mielcu.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 30 sierpnia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 846  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Słupsku;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wałczu.