Krajowej Rady Sądownictwa informuje, że w dniu 3 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1048 ukazało się Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym

Liczba wolnych stanowisk sędziego Sądu Najwyższego przewidzianych do objęcia w Izbie Karnej Sądu Najwyższego wynosi 5.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w w dniu 3 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1047 ukazało się Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Liczba wolnych stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia w Izbie Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego wynosi 1.

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi kwestii niedopuszczania sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Gąciarka do orzekania, Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa pismem z dnia 18 października 2022 r. zwróciła się do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o udzielenie informacji co do przyczyn nierozpoznania zażalenia sędziego Piotra Gąciarka od uchwały Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej o zawieszeniu w czynnościach służbowych.

W dniu 28 października 2022 r. Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa zapoznało się z treścią odpowiedzi udzielonej Przewodniczącemu Rady przez SSN Wiesława Kozielewicza Prezesa kierującego pracami Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Z pisma wynika, że termin posiedzenia SN Izby Odpowiedzialności Zawodowej w celu rozpoznania zażaleń obrońców sędziego Piotra Gąciarka na uchwałę Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej w przedmiocie zawieszenia sędziego w czynnościach służbowych został wyznaczony na 20 września 2022 r. W przeddzień wyznaczonego terminu, jeden z obrońców sędziego Piotra Gąciarka złożył wniosek o uznanie się przez SN Izbę Odpowiedzialności Zawodowej za sąd niewłaściwy i przekazanie sprawy „innemu sądowi” tj. Izbie Karnej Sądu Najwyższego oraz o wyłączenie sędziego SN Wiesława Kozielewicza od rozpoznania sprawy. Sąd Najwyższy postanowił odroczyć posiedzenie.

Prezydium KRS stwierdziło, że nierozpoznanie zażalenia na uchwałę o zawieszeniu w obowiązkach służbowych sędziego wynika wyłącznie z podejmowanych przez sędziego Piotra Gąciarka i jego obrońcy czynności procesowych i nie ma podstaw do zajmowania się sprawą.

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa

w sprawie postanowienia ETPC z dnia 18 października 2022 r. dotyczącego dwóch skarg nadzwyczajnych w sprawach cywilnych zawisłych przed Sądem Najwyższym – Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

Postanowieniem z dnia 18 października 2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka na podstawie art. 39 wewnętrznego Regulaminu ETPC nakazał Radzie Ministrów RP wstrzymać rozpoznanie przez Sąd Najwyższy skarg nadzwyczajnych wniesionych przez Prokuratora Generalnego w sprawach cywilnych od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie oraz od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu – do czasu rozstrzygnięcia dwóch skarg do ETPC złożonych przez jedną ze stron postępowania. Orzeczenie środka zabezpieczającego ETPC uzasadnił koniecznością zapewnienia gwarantowanego w art. 6 ust.1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., wymogu „niezawisłości i bezstronności sądu ustanowionego ustawą”, wskazując że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego składa się z sędziów powołanych z naruszeniem art. 6 ust. 1 Konwencji, czyli nie stanowi sądu niezawisłego i bezstronnego.

Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z niepokojem obserwuje nową praktykę ETPC, polegającą na prewencyjnej ocenie zgodności składu sądu w świetle art. 6 ust. 1 EKPC. Rada Ministrów RP jako organ władzy wykonawczej nie ma żadnych kompetencji do ingerowania w postępowania sądowe, w tym także do tamowania ich biegu, a jakiekolwiek próby wywierania na sądy przez organy władzy wykonawczej tego rodzaju oddziaływań stanowiłyby oczywiste i rażące naruszenie konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy, niezależnie od skutków takich działań w postaci naruszenia prawa strony do rozpoznania jej sprawy w odpowiednim terminie.

Statuowana w art. 39 Regulaminu ETPC kompetencja do orzekania środków zabezpieczających wykracza poza zawarte w art. 25 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności umocowanie. Zgodnie z nim Regulamin powinien obejmować wyłącznie wewnętrzy tryb urzędowania Trybunału. Regulamin nie został ratyfikowany i w zakresie, w którym wkracza w materię traktatową, nakładając w sposób nieuprawniony zobowiązania na państwa członków Rady Europy, nie obowiązuje Rzeczypospolitej Polskiej (art. 88 ust. 1 Konstytucji RP w zw. z art. 9, art. 16 i art. 46 Konwencji wiedeńskiej o Prawie Traktatów.). Nadanie uprawnień ETPC do orzekania zarządzeń tymczasowych ingerujących w niezależność sądów dopuszczalne jest wyłącznie na podstawie Protokołu Dodatkowego do Konwencji lub umowy międzynarodowej – porozumienia europejskiego, podlegających ratyfikacji w trybie przewidzianym w art. 89 ust. 1 Konstytucji RP.

Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa działając w wykonaniu konstytucyjnego obowiązku stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art. 186 ust. 1 Konstytucji RP), zgodnie z zasadą trójpodziału władzy jako fundamentem ustroju Rzeczypospolitej Polskiej (art. 10 Konstytucji RP), zwraca się do Rady Ministrów RP jako adresata postanowienia ETPC z dnia 18 października 2022 r., o podjęcie odpowiednich działań na forum Rady Europy w celu niedopuszczenia do praktyk sprzecznych z Konstytucją RP.


Wiceprzewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
sędzia Rafał Puchalski

Lista kandydatów do Naczelnego Sądu Administracyjnego - M.P. z 2022 r. poz. 680