Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 4 stycznia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 4 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;
 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Koninie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Biskupcu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Opocznie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tucholi.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 3 stycznia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 3 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym
  dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lubinie.

W związku z obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 2 grudnia 2021 r. (M.P. 2021 r. poz. 1127) rozpoczęła się procedura zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa wybieranych spośród sędziów. Procedura wyboru sędziów do Rady odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2011r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269) i pozostaje w zgodzie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyboru sędziów-członków KRS dokonuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a obowiązujące przepisy wymagają od kandydatów uzyskania podpisów poparcia co najmniej 25 sędziów w służbie czynnej lub co najmniej 2000 obywateli.

Z informacji, jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej wynika wprost, że kandydaci do Krajowej Rady Sądownictwa lub też sędziowie ich wspierający są zastraszani przez innych sędziów, grożących im między innymi ostracyzmem środowiskowym, rozliczeniem w przyszłości, czy też dyscyplinarnym usunięciem ze służby. Atmosfera zagrożenia i zastraszenia powoduje, że sędziowie zainteresowani wzięciem udziału w wyborach, bądź ci, których wolą jest udzielenie poparcia kandydatom, bojąc się napiętnowania, nie chcą wziąć w nich udziału lub takiego poparcia nie udzielają. Stworzona atmosfera zagrożenia godzi wprost w niezawisłość takiego sędziego, a wszelkie naciski na sędziego zarówno pochodzące z zewnątrz, jak też z samego środowiska sędziowskiego, są niedopuszczalne
i sprzeczne z obowiązującym prawem.

Bojkot wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa godzi wprost w interes wymiaru sprawiedliwości, co może spowodować paraliż sądownictwa w Polsce, a tym samym może uderzyć w interesy obywateli oraz ich konstytucyjne prawo do rozpoznania spraw sądowych bez zbędnej zwłoki.

W związku doniesieniami prasowymi, jakoby Krajowa Rada Sądownictwa w stanowisku przyjętym w dniu 17.12.2021 r. zakazała sędziom uczestniczenia w akcjach charytatywnych oraz sugestiami, jakoby działanie to było wymierzone w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, uprzejmie informuję, co następuje:

Stanowisko, jakie Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła w dniu 17.12.2021 r., zapadło na skutek skargi, która wpłynęła do Rady od osoby prywatnej. Zarzucono w niej sędziom, że zachęcają do wpłat na rzecz akcji charytatywnej prowadzonej przez jedną z organizacji pozarządowych i w zamian oferują możliwość udziału w przedsięwzięciach sportowo-rozrywkowych, w których sami będą uczestniczyli. Takie zachowania sędziów są zdaniem skarżącego bulwersujące i stawiają sędziów, co najmniej, w niezręcznej sytuacji.

Skarga została skierowana do rozpatrzenia do Komisji ds. Etyki, której zadaniem jest ocena, czy konkretne zachowania sędziów naruszają przepisy Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 25/2017 Krajowej Rady Sądownictwa z 13 stycznia 2017 r. Po rozpatrzeniu skargi, Komisja ds. Etyki przyjęła stanowisko, które zostało przyjęte przez Radę. Stanowisko to nie jest więc wymierzone w żadną konkretną akcję charytatywną, a jedynie przypomina sędziom o obowiązujących zasadach etyki zawodowej oraz wskazuje, w jaki sposób mogą w takich akcjach uczestniczyć.

Należy podkreślić, że zgodnie z § 3 Zbioru Zasad sędziemu nie wolno wykorzystywać swego statusu i prestiżu sprawowanego urzędu w celu wspierania interesu własnego lub innych osób. Ponadto §3a Zbioru Zasad stanowi, że sędzia powinien unikać wszelkiego rodzaju kontaktów osobistych i związków ekonomicznych z osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami, a także unikać podejmowania działań w sferze prywatnej, zawodowej i publicznej, które mogłyby rodzić konflikt interesów i przez to negatywnie wpływać na postrzeganie sędziego jako osoby bezstronnej oraz podważać zaufanie do urzędu sędziego. Wreszcie §10 Zbioru Zasad stanowi, że sędzia powinien unikać zachowań, które mogłyby podważyć zaufanie do jego niezawisłości i bezstronności.

Analiza powyższych przepisów nie pozostawia więc żadnych wątpliwości, że sędzia może uczestniczyć w akcjach charytatywnych jedynie jako osoba prywatna. W żaden sposób nie może natomiast wykorzystywać swojego statusu zawodowego, aby w jakikolwiek sposób wspierać organizatorów akcji, uczestniczyć w działaniach promocyjnych, czy też informacyjnych, chociażby po to, aby przyczynić się do większego sukcesu czy też skuteczności  danej akcji. Jak bowiem wynika z treści skargi, o której mowa powyżej, takie zachowania mogą podważać zaufanie do sędziego i budzić obawy, co do jego obiektywizmu i bezstronności.
Szczegółowe motywy przyjętego stanowiska przedstawił na posiedzeniu Rady w dniu 17.12.2021 r.  sędzia dr Jędrzej Kondek. Nagranie jest dostępne na stronie internetowej Rady.

Sędzia Jarosław Dudzicz
Zastępca Rzecznika Prasowego
Krajowej Rady Sądownictwa
Data wydarzenia: 17-12-21