Data wydarzenia: 13-09-22
Data końca wydarzenia: 16-09-22

13 września – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
14 września – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
15 września – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
16 września – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 13-16 września 2022 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zniesienia Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego;
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności (A475);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (UD 421);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (B667);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Czeladzi (B676);
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków (B664);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:
9.1. do spraw skarg, wniosków i petycji;
9.2. do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami;
9.3. do opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
POWOŁANIE ASESORA SĄDOWEGO NA URZĄD SĘDZIEGO SĄDU REJONOWEGO:
12.1. do SR w Dąbrowie Górniczej;
12.2. do SR w Dąbrowie Górniczej;
12.3. do SR w Koninie;
ASESOR DO WSA:
12.4. Asesor do WSA w Gliwicach M.P. z 2022 r., poz. 324 (5 kandydatów na 1 miejsce);
12.5. Asesor do WSA w Krakowie M.P. z 2021 r., poz. 970 (12 kandydatów na 2 miejsca);
12.6. Asesor do WSA w Szczecinie M.P. z 2022 r., poz. 327 (8 kandydatów na 1 miejsce);
12.7. Asesor do WSA we Wrocławiu M.P. z 2021 r., poz. 966 (3 kandydatów na 1 miejsce);
WSA:
12.8. WSA w Krakowie M.P. z 2022 r., poz. 509 (14 kandydatów na 1 miejsce);
POWOŁANIE EGZAMINOWANEGO APLIKANTA APLIKACJI PROKURATORSKIEJ NA STANOWISKO ASESORA SĄDOWEGO:
12.9. do SR w Ostrołęce;
12.10. do SR w Słupsku;
SĄDY WOJSKOWE:
12.11. WSG w Gdyni M.P. z 2021 r., poz. 605 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.12. WSG w Szczecinie M.P. z 2021 r., poz. 605 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.13. WSG w Olsztynie M.P. z 2021 r., poz. 623 (3 kandydatów na 1 miejsce);
SĄDY POWSZECHNE:
12.14. SA w Białymstoku M.P. z 2021 r., poz. 1066 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.15. SO w Olsztynie M.P. z 2022 r., poz. 604 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.16. SA w Katowicach M.P. z 2022 r., poz. 361 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.17. SO w Częstochowie M.P. z 2022 r., poz. 112 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.18. SO w Sieradzu M.P. z 2022 r., poz. 490 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.19. SO w Szczecinie M.P. z 2022 r., poz. 590 (1 kandydatów na 1 miejsce);
ZASTRZEŻENIA:
12.20. Asesor do WSA w Kielcach;
13. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od zmiany podziału czynności;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 § 3 usp;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu:
17.1. Nr 11/2022 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 26-29 lipca 2022 r.;
18. Przyjęcie Opinii KRS w związku z zamiarem powołania SWSG w Lublinie na Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych;
19. Projekt stanowiska KRS zawierającego propozycję zmian legislacyjnych w zakresie sytuacji prawnej aplikantów KSSiP w okresie po dokonaniu wyboru wolnego stanowiska asesorskiego na podstawie art. 33a ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury do czasu zakończenia procedury nominacyjnej;
20. Projekt stanowiska KRS dotyczącego ustalenia jednolitych kryteriów wyboru kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc ogłoszonych;
21. Wolne wnioski;

kolejne posiedzenia Prezydium KRS:                                    
                                                                      
10 października 2022 r.                                                                  
17 października 2022 r.                                                                  
7 listopada 2022 r.                                                                          
21 listopada 2022 r.                                                                     
5 grudnia 2022 r.                                                                             
19 grudnia 2022 r.     

9 stycznia 2023 r.
16 stycznia 2023 r.                                                                    

kolejne posiedzenia plenarne:

11-14 października 2022 r.
18-21 października 2022 r.
8-10 listopada 2022 r.
22-25 listopada 2022 r.
6-9 grudnia 2022 r.
20-23 grudnia 2022 r.

10 - 13 stycznia 2023 r.
17 - 20 stycznia 2023 r.