Data wydarzenia: 04-08-20

Data wydarzenia: 04-08-20

Projekt

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 4-7 sierpnia 2020 r.


W związku z zagrożeniem epidemiologicznym tryb pracy członków Rady podczas posiedzeń plenarnych uległ zmianie. Obecnie obrady odbywają się w dwóch salach, a część członków Rady pracuje w trybie zdalnym. Nowy tryb pracy Rady wymaga zainstalowania nowego oprogramowania informatycznego do transmisji i nagrywania obrad. Ze względu na procedury przetargowe, bezpieczeństwo oraz ochronę systemów informatycznych, wciąż trwają intensywne prace wdrożeniowe nowego oprogramowania. Z tego powodu posiedzenie Rady w dniach 21-24 lipca 2020 r. nie będzie transmitowane przez internet. Mamy nadzieję, że będzie to ostatnie posiedzenie Rady bez możliwości publicznego śledzenia obrad.

Podstawa prawna: art. 31zzg ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Data wydarzenia: 21-07-20

Projekt
PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 21-24 lipca 2020 r.

Na prośbę Ministerstwa Sprawiedliwości informujemy, że został przedłużony termin naboru kandydatów na stanowisko członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) z ramienia Polski. Kadencja polskiego członka Komitetu wygasła 19 grudnia 2019 r.

CPT organizuje wizyty w miejscach, w których przebywają osoby pozbawione wolności, żeby ocenić sposób ich traktowania: więzienia, zakłady poprawcze, posterunki policji, ośrodki dla pozbawionych wolności imigrantów, szpitale psychiatryczne, domy opieki społecznej, etc. Członkowie CPT to niezależni i bezstronni eksperci o różnorodnym wykształceniu, w tym prawnicy, lekarze i specjaliści w dziedzinie więziennictwa, czy policji.

Nabór prowadzony jest zgodnie z art. 4 ust. 2 Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu z 26 listopada 1987 roku (Dz.U. z 1995, nr 46, poz. 238, ze zm.).

Informacja o naborze kandydatów na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości