Data wydarzenia: 14-02-24

Data wydarzenia: 13-02-24
Data końca wydarzenia: 16-02-24

Data wydarzenia: 13-02-24

Data wydarzenia: 02-02-24

Podczas zakończonego dzisiaj posiedzenia plenarnego KRS podjęła uchwałę nr 81/2024 dotyczącą żądania Prokuratora Generalnego wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez rzecznika dyscyplinarnego SN oraz trybu tego postępowania.

Żądanie Prokuratora Generalnego, o jakim mowa w uchwale KRS, dotyczy sędziego Aleksandra Stępkowskiego z SN, który zajmował się sprawą o sygn. I NSW 1267/23, wniesioną przez posła Mariusza Kamińskiego. Chodzi o postanowienie Marszałka Sejmu dotyczące wygaśnięcia mandatu posła.

Krajowa Rada Sądownictwa stwierdza, że wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie I NSW 1267/23 nastąpiło z oczywistym i rażącym naruszeniem art. 76 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym poprzez zaniechanie uzyskania wyjaśnień od członków składu orzekającego.

Kontekst polityczny wniosku Prokuratora Generalnego, pośpiech oraz brak umożliwienia złożenia obligatoryjnych wyjaśnień przez członków składu orzekającego stwarza wrażenie, że organ wykonawczy wywiera presję na niezawisłych sędziów, doprowadzając do „efektu mrożącego”, co nie jest możliwe do akceptacji w demokratycznym państwie prawa.
KRS wyraża też głęboką dezaprobatę wobec wszelkich prób naruszania zasad nieusuwalności sędziów i niezawisłości sędziowskiej i apeluje do wszystkich organów władzy do przestrzegania konstytucyjnej zasady legalizmu i podejmowania działań jedynie na podstawiei w granicach prawa.

Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła także stanowisko dotyczące uprawnienia Ministra Sprawiedliwości do zawieszenia prezesa (wiceprezesa) sądu w związku z zamiarem jego odwołania w trybie art. 27 § 3 p.u.s.p.

Rada stwierdza, że zawieszenie jest środkiem dopuszczalnym jedynie na etapie wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości do kolegium właściwego sądu o opinię, co do odwołania i działa jedynie do czasu wydania opinii przez kolegium.

Zawieszenie prezesa (wiceprezesa) na podstawie art. 27 § 3 p.u.s.p. bezterminowo, do czasu wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości do Krajowej Rady Sądownictwa o wydanie opinii dotyczącej jego odwołania, jest nie do pogodzenia z wartościami konstytucyjnymi.

Na wniosek członków Rady Komisja do spraw etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych ma opracować zasady aktywności sędziów na portalach społecznościowych, które będą zgodne z etyką sprawowanego przez nich urzędu.

Krajowa Rada Sądownictwa, po przeprowadzonych konkursach na stanowiska sędziowskie, podjęła uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP ośmiu wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego, 11 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego oraz dwóch wniosków o powołanie na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Członkowie Rady wyznaczyli sędzię Krystynę Morawę – Fryźlewicz do stałego wykonywania pracy w Biurze KRS.

Rada rozpatrzyła 10 spraw dotyczących wniosków o cofnięcie zgłoszeń udziału w konkursach i negatywnie rozpatrzyła dwa oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego. Uwzględniła jeden wniosek o stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku i także jeden wniosek o przeniesienie w stan spoczynku.
Podczas posiedzenia Rada zaopiniowała jeden projekt aktu prawnego.

Rzecznik Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa