Data wydarzenia: 18-10-22

Krajowa Rada Sądownictwa podczas posiedzenia plenarnego w dniach 11-14 października 2022 r. rozpatrywała konkursy na stanowiska sędziowskie oraz asesorskie i podjęła uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP dwudziestu czterech wniosków o powołanie na stanowisko sędziego w sądzie powszechnym, w tym jeden wniosek o powołanie asesora sądowego na stanowisko sędziego sądu rejonowego. Rada wystąpiła także z wnioskiem do Prezydenta RP o powołanie dwóch asesorów na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Podczas posiedzenia plenarnego Rady, zostały rozpatrzone sprawy indywidualne dotyczące dwóch wniosków o przeniesienie sędziego w stan spoczynku, trzech odwołań od zmiany podziału czynności, dwóch zastrzeżeń złożonych przez kandydatów biorących udział w konkursach i dziesięciu cofnięć zgłoszeń.
Rada podjęła uchwałę zawierającą stanowisko w sprawie postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dotyczące skargi o nr 15656/20.

Na zakończonym posiedzeniu plenarnym Rada zaopiniowała:
- projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach;
- projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego
w Czeladzi;
- projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru pisemnego pouczenia
o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków;
- projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów
i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego;
- projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących osoby skazanego przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego;
- projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego;
- rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych.

Krajowa Rada Sądownictwa przygotowała projekt rozwiązań legislacyjnych dotyczących sytuacji prawnej egzaminowanych aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oczekujących na mianowanie na stanowiska asesorów sądowych i przyjęła stanowisko będące apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie.

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa

Brak zgody KRS na ręczne manipulowanie składami orzekającymi i dobieranie sędziów współorzekających według osobistej oceny ważności ich powołania lub delegowania

Na zakończonym 14 października 2022 r. posiedzeniu plenarnym Krajowa Rada Sądownictwa umorzyła postępowanie w sprawie odwołań SSA Ewy Leszczyńskiej-Furtak, SSA Ewy Gregajtys i nie uwzględniła odwołania SSA Marzanny Piekarskiej-Drążek.
Podczas posiedzenia Rady w dniu 12 października 2022 r. odbyło się wysłuchanie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie sędziego Piotra Schaba i Wiceprezesa sędziego Przemysława Radzika  dotyczące sytuacji w II Wydziale Karnym kierowanego przez nich Sądu. Na spotkanie z Radą zaproszenie otrzymały również sędzie Ewa Leszczyńska-Furtak, Ewa Gregajtys oraz Marzanna Piekarska-Drążek, z którego nie skorzystały.
Prezesi w obszernych wyjaśnieniach mówili o drastycznym konflikcie między sędziami w II Wydziale Karnym spowodowanym postawą SSA Ewy Leszczyńskiej-Furtak, SSA Ewy Gregajtys i SSA Marzanny Piekarskiej-Drążek. Jako przykład podali wniosek sędziego powołanego na stanowisko przed 2017 rokiem, który zwracał się o wyłączenie sędzi Gregajtys ze składu orzekającego argumentując faktem, że zachowanie Sędziego wpływa na rozpoznanie sprawy i podważa zasadę bezstronności. Poglądy wymienionych i ich zachowanie powodują brak możliwości wspólnego orzekania z sędziami delegowanymi do II Wydziału Karnego SA w Warszawie, a to paraliżuje ustalenie składu sędziowskiego z ich udziałem i dezorganizuje pracę Wydziału, a także powoduje konieczność odraczania rozpraw. Obszerny materiał faktograficzny został dołączony do akt sprawy.
Sędzia Stanisław Zdun złożył wniosek o umorzenie postępowania z odwołań SSA Ewy Leszczyńskiej-Furtak i SSA Ewy Gregajtys z przyczyn formalnych. Po wysłuchaniu stanowisk obu prezesów i dyskusji, KRS umorzyła postępowanie w sprawie odwołań SSA Ewy Leszczyńskiej-Furtak i SSA Ewy Gregajtys 11 głosami za, przy 4 głosach przeciw i 2 wstrzymujących się. Nie uwzględniła także odwołania SSA Marzanny Piekarskiej-Drążek przy 2 głosach za, 13 przeciw i 1 wstrzymującym się.

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 14 października 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 984  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pszczynie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szubinie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie.

 

Data wydarzenia: 14-10-22