Data wydarzenia: 08-01-24
Data końca wydarzenia: 12-01-24

Negatywna opinia KRS o projekcie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa 9 stycznia 2024 r. negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, zmieniający rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (B 800). Zdaniem KRS, jest on sprzeczny z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego dotyczącymi zasad kształtowania ustroju sądów i postępowania przed sądami.
Rada stwierdza, że projekt sformułowany został w celu bezpośredniego naruszenia konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziów (czyli art.178 Konstytucji). Jest to sprzeczne także z standardami europejskimi oraz zasadą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji).

Przedstawione propozycje zmian w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych stanowią zagrożenie dla podstawowych zasad ustrojowych państwa, godząc w prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Konsekwencją wejścia w życie tych zmian może być naruszenie zasady bezpieczeństwa prawnego oraz zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Projekt rozporządzenia stanowi też bezpośrednią próbę naruszenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz ich podporządkowania poleceniom Ministra Sprawiedliwości, lekceważąc treść art. 178 ust. 1 Konstytucji, z którego jednoznacznie wynika, że sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

Niedopuszczalne jest także rozszerzanie podstaw wyłączenia sędziego z mocy prawa w akcie niższym od ustawy. Takie rozwiązanie byłoby sprzeczne przede wszystkim z prawem obywatela do sądu, wyrażonym w art. 45 Konstytucji oraz z zasadą ustawowego określania zasad dotyczących przebiegu postępowania sądowego wyrażoną w art. 176 ust. 2 Konstytucji.

Stanowisko KRS w sprawie działań Prezesa SN kierującego Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Krajowa Rada Sądownictwa wyraziła głębokie zaniepokojenie działaniami Prezesa SN kierującego pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie przyjęcia od Marszałka Sejmu - z pominięciem biura podawczego - odwołania od postanowień w sprawie wygaśnięcia mandatu posłów Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika. Te działania godzą, zdaniem Rady, w autorytet Sądu

Najwyższego i podważają zaufanie obywateli do tego sądu, poddając w wątpliwość w oczach opinii publicznej niezależność oraz apolityczność SN oraz niezawisłość orzekających w nim sędziów. Takie działania mogą wywołać niepokoje społeczne i podważyć zaufanie obywateli do państwa i jego instytucji.

KRS wezwała wszystkie organy państwa do zaniechania działań godzących w powagę sądów, kwestionujących umocowanie sędziów i sądów w RP.

Rada wezwała też Prokuraturę Krajową do podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej sprawy.

Krajowa Rada Sądownictwa, po przeprowadzonych konkursach na stanowiska sędziowskie, podjęła uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP pięciu wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego, 12 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego i dwóch wniosków o powołanie do sądu apelacyjnego. Rada poparła także kandydaturę jednego asesora na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Rada rozpatrzyła 15 spraw dotyczących wniosków o cofnięcie zgłoszeń udziału w konkursach i negatywnie rozpatrzyła jedno oświadczenie woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego.

Członkowie Rady uwzględnili cztery wnioski o stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku. Umorzyli jedno odwołanie od zmiany podziału czynności i uwzględnili jedno zastrzeżenie asesora wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Rzecznik Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa

Lista kandydatów do Sądu Najwyższego MP z 2023 r., poz. 1112

Data wydarzenia: 11-01-24

Krajowa Rada Sądownictwa, wykonując konstytucyjny obowiązek stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, na podstawie art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 3 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269 ze zm.) wyraża głębokie zaniepokojenie działaniami Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Z oświadczeń I Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesa kierującego pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznej wynika, co następuje. Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SSN Piotr Prusinowski przyjął bezpośrednio od Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – z pominięciem biura podawczego –– odwołania od postanowień w przedmiocie wygaśnięcia mandatu poselskiego posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika, i z naruszeniem przepisu art. 26 § 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1093 ze zm.) zaniechał czynności wynikających z § 76 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. Regulamin Sądu Najwyższego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1489 ze zm.), polecając rejestrację odwołań w niewłaściwej izbie (Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), wbrew woli osób poszukujących ochrony sądowej. Pominięcie biura podawczego zaburzyło kolejność wpływu spraw do izby, co w świetle § 80 pkt 1 Regulaminu Sądu Najwyższego miało wpływ na przydział sprawy do referatu konkretnego sędziego, a w konsekwencji doprowadziło do ręcznego sterowania i wyznaczenia składu orzekającego.

Działania Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych godzą w autorytet Sądu Najwyższego i podważają zaufanie obywateli do tego Sądu, poddając w wątpliwość w oczach opinii publicznej niezależność oraz apolityczność Sądu Najwyższego oraz niezawisłość orzekających w nim sędziów. Powyższe działania mogą wywołać niepokoje społeczne i podważyć zaufanie obywateli do Państwa i jego instytucji.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa doszło do naruszenia § 5 ust. 2, § 9, § 10 i § 12 ust. 1 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów (Uchwała nr 16/2003 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia zbioru zasad etyki zawodowej sędziów).

Odrębnego wyjaśnienia i zweryfikowania wymagają publicznie wypowiadane twierdzenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące uzgadniania składu sędziowskiego mającego rozpoznać te odwołania, które mogą podważyć zaufanie do legalności działania, niezawisłości oraz bezstronności sędziów Sądu Najwyższego.

W związku z powyższym Krajowa Rada Sądownictwa wzywa wszystkie organy państwa do zaniechania działań godzących w powagę sądów, kwestionujących umocowanie sędziów i sądów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Krajowa Rada Sądownictwa wzywa Prokuraturę Krajową do podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka

Data wydarzenia: 10-01-24