Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 27 czerwca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 623 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku

Data wydarzenia: 24-06-22

Data wydarzenia: 24-06-22
Data końca wydarzenia: 24-06-22

Podczas posiedzenia plenarnego Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 21-24 czerwca 2022 r. zostały rozpoznane 173 wnioski egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w sądach powszechnych.
Instytucja asesora sądowego wedle obowiązującego modelu funkcjonuje od 2017 r. Należy przypomnieć, że model asesury przewiduje transparentny i w pełni obiektywny dobór kandydatów na określone stanowiska asesorskie. Minister Sprawiedliwości ogłasza listę wolnych stanowisk asesorskich. Z ogłaszanej puli aplikanci dokonują wyboru według kolejności z liczby uzyskanych punktów z egzaminu sędziowskiego. Krajowa Rada Sądownictwa może wyrazić sprzeciw wobec mianowania z uwagi na niespełnienie kryteriów formalnych, w tym braku przesłanki nieskazitelności charakteru oraz posiadania wyłącznego obywatelstwa polskiego.
Dwóch egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej posiada również obywatelstwo innego państwa. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2021 r., poz. 21) Krajowa Rada Sądownictwa może wyrazić zgodę na zajmowanie stanowiska asesora sądowego przez aplikanta pomimo posiadania obywatelstwa innego państwa. W tych dwóch przypadkach Rada nie wyraziła takiej zgody, a w konsekwencji wyraziła sprzeciw wobec ich powołania na stanowisko asesora sądowego. Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa odwołanie nie przysługuje.
Wyrażenie zgody na posiadanie obywatelstwa innego państwa uwzględniana jest w wyjątkowych przypadkach. W tych przypadkach nie zachodziły okoliczności za wyrażeniem takiej zgody, gdyż po stronie kandydatów nie zachodziły trudności w zrzeczeniu się obywatelstwa innego państwa. Zrzeczenie się nie wywoływało dla tych aplikantów negatywnych skutków w żadnej sferze ich życia, gdyż dotyczyło obywatelstwa państwa będącego członkiem Unii Europejskiej.
Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwały o wystąpieniu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskami o powołanie 171 aplikantów na stanowiska asesora sądowego w sądach powszechnych. Przedstawiam poniżej podstawowe dane statystyczne ich dotyczące.

Wybrane stanowiska asesorskie uszeregowane pod względem apelacji:
1. białostocka 3
2. gdańska 20
3. katowicka 30
4. krakowska 25
5. lubelska 11
6. łódzka 15
7. poznańska 18
8. rzeszowska 5
9. szczecińska 2
10. warszawska 27
11. wrocławska 15
suma: 171

Egzaminowani aplikanci aplikacji sędziowskiej – podział pod względem płci:
kobiety: 94
mężczyźni: 77

Egzaminowani aplikanci aplikacji sędziowskiej – struktura wieku:
Wiek;         Liczba osób
1. 36-42     20
2. 32-35     49
3. 27-31     102
suma: 171
Średnia wieku pozytywnie zaopiniowanego egzaminowanego aplikanta aplikacji sędziowskiej wyniosła – 32,5

Wybrane stanowiska asesorskie uszeregowane pod względem wybranego wydziału orzeczniczego:
1. cywilny 81
2. gospodarczy 28
3. karny 37
4. pracy i ubezpieczeń społecznych 15
5. upadłościowo-restrukturyzacyjny 10
suma: 171

Egzaminowani aplikanci aplikacji sędziowskiej – podział pod względem aplikacji:
sędziowska uzupełniająca: 59
sędziowska: 112

Egzaminowani aplikanci aplikacji sędziowskiej pod względem liczby uzyskanych punktów z egzaminu sędziowskiego:
Liczba punktów; Liczba osób
1. 300-314,5         20
2. 290-299            31
3. 280-289            34
4. 270-279            31
5. 260-269            26
6. 250-259            17
7. 240-249             8
8. 218-239            4
suma: 171

Średnia liczba uzyskanych punktów z egzaminu sędziowskiego pozytywnie zaopiniowanego egzaminowanego aplikanta aplikacji sędziowskiej wyniosła – 278

Podczas posiedzenia Rady zostały również rozpatrzone postępowania nominacyjne do niżej wymienionych sądów:
1. Sąd Rejonowy w Mielcu MP z 2020 r., poz. 585;
2. Sąd Okręgowy w Radomiu MP z 2019 r., poz. 179;
3. Sąd Apelacyjny w Gdańsku MP z 2021 r., poz. 13;
4. Sąd Apelacyjny w Katowicach MP z 2020 r., poz. 769;
5. Sąd Rejonowy w Jarosławiu MP z 2021 r., poz. 274;
6. Sąd Apelacyjny w Krakowie MP z 2020 r., poz. 622;
7. Sąd Apelacyjny w Krakowie MP z 2018 r., poz. 1085;
8. WSA w Białymstoku (asesor w WSA) MP z 2021 r., poz. 971;

Podczas posiedzenia Rady zostały rozpatrzone sprawy indywidualne dotyczące niżej wymienionych kategorii spraw:
1. 2 wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw;
2. 1 wniosku o przeniesienie sędziego w stan spoczynku ze względu na stan zdrowia;
3. 2 oświadczeń sędziów, którzy wyrazili wolę dalszego zajmowania stanowiska;
4. 4 oświadczeń kandydatów, którzy wycofali swoje zgłoszenia w postępowaniach nominacyjny.

Podczas posiedzenia Rady zostały również zaopiniowane 4 projekty aktów prawnych.

Data wydarzenia: 23-06-22

Data wydarzenia: 22-06-22