Na zakończonym 3 marca 2023 r. posiedzeniu plenarnym Krajowej Rady Sądownictwa Komisja ds. skarg, wniosków i petycji przedstawiła nowy elektroniczny formularz skarg, który będzie dostępny na stronie KRS. Ułatwi on i przyspieszy rozpatrywanie skarg przesyłanych Radzie przez obywateli. Jego wykorzystanie pozwoli Radzie lepiej poznać skalę i rodzaj problemów dotyczących wymiaru sprawiedliwości i spraw, z jakimi zwracają się obywatele do Rady.
Rada rozpatrzyła także sześć projektów aktów prawnych, z czego pięciu postanowiła nie opiniować, ponieważ nie dotyczą sądownictwa.

Konkursy na stanowiska sędziowskie

Rada rozpatrywała konkursy na stanowiska sędziowskie oraz asesorskie i podjęła uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP dziewięciu wniosków o powołanie na stanowisko sędziowskie w sądach rejonowych, w tym dwa wnioski o powołanie asesora sądowego na stanowisko sędziowskie w sądzie rejonowym, osiem wniosków o powołanie na stanowisko sędziowskie w sądach okręgowych i trzy wnioski o powołanie na stanowisko sędziowskie sądu apelacyjnego. Rada wystąpiła także z wnioskiem do Prezydenta RP o powołanie dwóch asesorów do wojewódzkich sądów administracyjnych i jednego asesora na stanowisko sędziowskie wojewódzkiego sądu administracyjnego.
W przypadku konkursów, w których uczestnicy postępowania prezentują podobny dorobek merytoryczny i orzeczniczy, Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała o odroczeniu rozstrzygnięcia do czasu wysłuchaniu kandydatów lub analizy aktualnych danych statystycznych dotyczących wyników ich pracy.

Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała o nieprzedstawieniu Prezydentowi RP kandydatury sędziego Adama Synakiewicza do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Kandydatura nie zyskała poparcia w głosowaniu m.in. z powodu zbyt małego doświadczenia orzeczniczego kandydata, który piastował w czasie swej kariery zawodowej głównie funkcje administracyjne. Ponadto uzasadnienia wyroków sędziego, w których podważa prawo do orzekania innych sędziów, są sprzeczne z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, a nawet TSUE.

Sędzia Synakiewicz podważa też kompetencje Prezydenta RP do powoływania sędziów na wniosek KRS, ukształtowanej w 2018 r., i neguje prawo TK do orzekania o zgodności z Konstytucją umów międzynarodowych oraz wyznaczanie przez Trybunał zakresu dopuszczalności orzecznictwa TSUE i SN. Narusza tym samym m.in., art. 188 i 190 Konstytucji RP.
Sędzia wydając wyroki w sprawach, nie dokonywał ich analizy merytorycznej, lecz jedynie podnosił argumenty systemowe dotyczące ustawy o KRS. Oznacza to, że sędzia neguje procedurę nominacyjną, nie przeszkadza mu to jednak w kandydowaniu na wyższe stanowisko sędziowskie w ramach tej procedury.

Ponadto członkowie Rady rozpatrzyli 9 wniosków o cofnięcie zgłoszeń udziału w konkursach, trzy oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziowskiego, dwa odwołania od zmiany podziału czynności, jeden wniosek o przeniesienie sędziego w stan spoczynku.

W trakcie posiedzenia przyjęto także uchwałę o zmianie Regulaminu KRS, która pozwala, by rzecznika prasowego powoływał i odwoływał Przewodniczący Rady za zgodą Prezydium Rady.
Zmienił się także Regulamin Biura KRS i jego struktura organizacyjna, tak by usprawnić obsługę posiedzeń Rady oraz prace komisji merytorycznych, a również lepiej wykorzystać potencjał pracowników KRS.

Zespół Prasowy
Biura Krajowej Rady Sądownictwa