Data wydarzenia: 17-08-22

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 17 sierpnia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 803 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2022 r. zapoznało się z dokumentem zatytułowanym „Oświadczenie sędziów orzekających w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie”, odnoszącym się do przeniesienia SSA Ewy Leszczyńskiej-Furtak i SSA Ewy Gregajtys z II Wydziału Karnego do III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, oraz wysłuchało wyjaśnień wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie SSA Przemysław Radzika.

Prezydium uznało, że sprawa nie wymaga pilnego zajęcia stanowiska przez Krajową Radę Sądownictwa w ramach kompetencji wynikających z art. 186 ust. 1 Konstytucji, gdyż w świetle wyjaśnień złożonych przez wiceprezesa Sądu Apelacyjnego na obecnym etapie sprawy decyzję o zmianie zakresu czynności sędzi SSA Ewy Leszczyńskiej-Furtak i SSA Ewy Gregajtys należy wstępnie postrzegać za działania mające na celu zagwarantowanie obywatelom prawo do sądu.

Niezależnie od przyczyn wynikających z obowiązków prezesa sądu w zakresie racjonalnego zarządzenia kadrami, dodatkowe okoliczności, a w szczególności postawa przeniesionych wobec nowo powołanych sędziów manifestowana w obecności stron i publiczności, uzasadniają przekonanie, że podjęcia przedmiotowych decyzji kadrowych wymagało dobro wymiaru sprawiedliwości.

Należy przy tym podkreślić, że w razie zaskarżenia decyzji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie do Krajowej Rady Sądownictwa sprawa zostanie na nowo przeanalizowana, z uwzględnieniem stanowisk odwołujących się i przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm.).

Przewodniczący

Krajowej Rady Sądownictwa

sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka

Podczas posiedzenia plenarnego Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 26-29 lipca 2022 r. zostało rozpatrzonych 29 postępowań nominacyjnych i przedstawiono 26 wniosków do Prezydenta Rzeczypospolitej o powołanie na urząd sędziego.

Krajowa Rada Sądownictwa wystąpiła z wnioskiem o powołanie 5 asesorów sądowych na urząd sędziego.

Rada podjęła uchwały o przedstawieniu wniosków o powołanie 4 asesorów WSA na urząd sędziego.

KRS ponowne rozpatrzyła sprawę i powołała egzaminowanego aplikanta aplikacji sędziowskiej na stanowisko asesora sądowego do SR w Gliwicach (co do którego wyraziła sprzeciw na posiedzeniu w dniach 21-24.06.2022 r. ) z uwagi na zrzeczenie się przez kandydata obcego obywatelstwa.

Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła nie przedstawiać Prezydentowi RP wniosków o powołanie na stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, Sądzie Okręgowym w Krośnie oraz Sądzie Apelacyjnym w Krakowie.

Podczas posiedzenia Rady zostały rozpatrzone sprawy indywidualne dotyczące:

  1. Jednego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;
  2. Trzech wniosków o przeniesienie sędziego w stan spoczynku;
  3. Dwóch oświadczeń sędziów, którzy wyrazili wolę dalszego zajmowania stanowiska;
  4. Jedenastu oświadczeń kandydatów, którzy wycofali swoje zgłoszenia w postępowaniach nominacyjnych;
  5. Ośmiu odwołań od zmiany podziału czynności sędziego.

Członkowie Rady zaopiniowali także 11 projektów aktów prawnych, w tym projekt Ustawy o ustroju sądów powszechnych razem z przepisami wprowadzającymi. Krajowa Rada Sądownictwa zaopiniowała powyższe projekty pozytywnie z uwagami. KRS uznała koncepcję jednolitego stanowiska sędziowskiego (jednego powołania ) za wzmacniającą niezawisłość sędziowską. Uproszczenie struktury sądownictwa do sądów I i II instancji KRS uznała za zasługujące na aprobatę. Połączenie kilku sądów rejonowych w jeden okręg sądowy wpłynie pozytywnie na równomierne rozłożenie pracy na poszczególne jednostki i poprawi sprawność postępowań sądowych.

W sprawach dyscyplinarnych Rada postanowiła w dwóch przypadkach odwołać się na korzyść sędziów, których dotyczyło postępowanie dyscyplinarne.

Rada wybrała także przedstawiciela do komisji, która przeprowadzi konkurs na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2022 r.

Rada przyjęła 8 stanowisk w sprawach dotyczących postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Na zakończonym 29 lipca 2022 r. posiedzeniu plenarnym, Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła plan dochodów i wydatków Krajowej Rady Sądownictwa w 2023 roku oraz plan dochodów i wydatków sądów powszechnych na 2023 rok.

Data wydarzenia: 29-07-22

Data wydarzenia: 28-07-22