Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 20 - 23 czerwca 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie przejścia sędziego w stan spoczynku

Data wydarzenia: 15-06-23

Na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa 15 czerwca 2023 r. członkowie Rady poparli wniosek złożony przez wiceprzewodniczącego Rady, posła Arkadiusza Mularczyka o przeprowadzenie lustracji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie o sygnaturze IVSA/Wa 654/23. W wydanym 31 maja br. postanowieniu w tej sprawie, WSA w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla dla kopalni Turów po 2026 r.

Wiceprzewodniczący KRS argumentuje, że postanowienie zabezpieczające WSA skutkuje faktycznym zaprzestaniem wydobycia węgla przez Kopalnię Turów – Oddział PGE GiEK S.A, z siedzibą w Bełchatowie. Doniesienia medialne na ten temat wywołały niepokój pracowników kopalni, którzy obawiają się o utratę pracy i spowodowały negatywną reakcję społeczną z racji istotnego znaczenia kopalni dla bezpieczeństwa polskiego systemu energetycznego.

Kopalnia Turów jest w wykazie obiektów infrastruktury krytycznej, do których ochrony zobowiązane są wszystkie organy władzy państwowej.

Członkowie Rady uznali, że istotne jest wyjaśnienie motywów postanowienia WSA w Warszawie i zdobycie dokładnych informacji na temat tej sprawy.

Zespół Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 14-06-23

Krajowa Rada Sądownictwa podczas posiedzenia plenarnego 14 czerwca br. pozytywnie zaopiniowała wniosek Ministra Sprawiedliwości o odwołanie sędziego Rafała Baranka ze stanowiska Prezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach. Rada uznała, że sędzia R. Baranek w sposób rażący nie wywiązał się ze swoich obowiązków służbowych, a dalsze pełnienie przez niego funkcji nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

W styczniu 2023 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach zobowiązał Przewodniczącego KRS do przesłania znajdującej się w Radzie pełnej dokumentacji dotyczącej procesu powołania jednego z sędziów Sądu Rejonowego w Gliwicach. Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa 17 lutego 2023 r. odpowiedział na to wezwanie pismem wraz z załącznikami. Pismo to zostało oznaczone sygnaturą sprawy i stanowiło wykonanie zobowiązania sądu. Przepisy prawa nie precyzują żadnej formy pisma, w którym przedstawia się sądowi żądane dokumenty.

Prezes R. Baranek nie przekazał pisma Przewodniczącego KRS wraz z załącznikami do akt sprawy. W ten sposób naruszył art. 41a § 3 u.s.p. i doprowadził do podjęcia błędnej decyzji procesowej sądu o ukaraniu Przewodniczącego KRS grzywną za niewykonanie zobowiązania do przedstawienia dokumentów.

Ponadto Prezes SR w Gliwicach wprowadził w błąd rzecznika prasowego SO w Gliwicach, podając nieprawdziwe informacje jakoby Przewodniczący KRS nie odpowiedział na pismo sądu z wezwaniem do przesłania dokumentów. To doprowadziło do podania błędnych informacji do publicznej wiadomości.

Zespół Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa