W związku doniesieniami prasowymi, jakoby Krajowa Rada Sądownictwa w stanowisku przyjętym w dniu 17.12.2021 r. zakazała sędziom uczestniczenia w akcjach charytatywnych oraz sugestiami, jakoby działanie to było wymierzone w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, uprzejmie informuję, co następuje:

Stanowisko, jakie Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła w dniu 17.12.2021 r., zapadło na skutek skargi, która wpłynęła do Rady od osoby prywatnej. Zarzucono w niej sędziom, że zachęcają do wpłat na rzecz akcji charytatywnej prowadzonej przez jedną z organizacji pozarządowych i w zamian oferują możliwość udziału w przedsięwzięciach sportowo-rozrywkowych, w których sami będą uczestniczyli. Takie zachowania sędziów są zdaniem skarżącego bulwersujące i stawiają sędziów, co najmniej, w niezręcznej sytuacji.

Skarga została skierowana do rozpatrzenia do Komisji ds. Etyki, której zadaniem jest ocena, czy konkretne zachowania sędziów naruszają przepisy Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 25/2017 Krajowej Rady Sądownictwa z 13 stycznia 2017 r. Po rozpatrzeniu skargi, Komisja ds. Etyki przyjęła stanowisko, które zostało przyjęte przez Radę. Stanowisko to nie jest więc wymierzone w żadną konkretną akcję charytatywną, a jedynie przypomina sędziom o obowiązujących zasadach etyki zawodowej oraz wskazuje, w jaki sposób mogą w takich akcjach uczestniczyć.

Należy podkreślić, że zgodnie z § 3 Zbioru Zasad sędziemu nie wolno wykorzystywać swego statusu i prestiżu sprawowanego urzędu w celu wspierania interesu własnego lub innych osób. Ponadto §3a Zbioru Zasad stanowi, że sędzia powinien unikać wszelkiego rodzaju kontaktów osobistych i związków ekonomicznych z osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami, a także unikać podejmowania działań w sferze prywatnej, zawodowej i publicznej, które mogłyby rodzić konflikt interesów i przez to negatywnie wpływać na postrzeganie sędziego jako osoby bezstronnej oraz podważać zaufanie do urzędu sędziego. Wreszcie §10 Zbioru Zasad stanowi, że sędzia powinien unikać zachowań, które mogłyby podważyć zaufanie do jego niezawisłości i bezstronności.

Analiza powyższych przepisów nie pozostawia więc żadnych wątpliwości, że sędzia może uczestniczyć w akcjach charytatywnych jedynie jako osoba prywatna. W żaden sposób nie może natomiast wykorzystywać swojego statusu zawodowego, aby w jakikolwiek sposób wspierać organizatorów akcji, uczestniczyć w działaniach promocyjnych, czy też informacyjnych, chociażby po to, aby przyczynić się do większego sukcesu czy też skuteczności  danej akcji. Jak bowiem wynika z treści skargi, o której mowa powyżej, takie zachowania mogą podważać zaufanie do sędziego i budzić obawy, co do jego obiektywizmu i bezstronności.
Szczegółowe motywy przyjętego stanowiska przedstawił na posiedzeniu Rady w dniu 17.12.2021 r.  sędzia dr Jędrzej Kondek. Nagranie jest dostępne na stronie internetowej Rady.

Sędzia Jarosław Dudzicz
Zastępca Rzecznika Prasowego
Krajowej Rady Sądownictwa
Data wydarzenia: 17-12-21

Poniżej publikujemy link do komunikatu Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2021 r. dotyczący informacji Poszerzonego składu Sądu Najwyższego, który dokonał wykładni przepisów dotyczących obwieszczenia Prezydenta RP o wolnych stanowiskach sędziowskich w Sądzie Najwyższym i w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

 

Wykładnia przepisów poszerzonego składu Sądu Najwyższego

Data wydarzenia: 16-12-21

Data wydarzenia: 15-12-21