Krajowa Rada Sądownictwa podczas posiedzenia plenarnego w dniach 11-14 października 2022 r. rozpatrywała konkursy na stanowiska sędziowskie oraz asesorskie i podjęła uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP dwudziestu czterech wniosków o powołanie na stanowisko sędziego w sądzie powszechnym, w tym jeden wniosek o powołanie asesora sądowego na stanowisko sędziego sądu rejonowego. Rada wystąpiła także z wnioskiem do Prezydenta RP o powołanie dwóch asesorów na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Podczas posiedzenia plenarnego Rady, zostały rozpatrzone sprawy indywidualne dotyczące dwóch wniosków o przeniesienie sędziego w stan spoczynku, trzech odwołań od zmiany podziału czynności, dwóch zastrzeżeń złożonych przez kandydatów biorących udział w konkursach i dziesięciu cofnięć zgłoszeń.
Rada podjęła uchwałę zawierającą stanowisko w sprawie postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dotyczące skargi o nr 15656/20.

Na zakończonym posiedzeniu plenarnym Rada zaopiniowała:
- projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach;
- projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego
w Czeladzi;
- projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru pisemnego pouczenia
o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków;
- projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów
i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego;
- projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących osoby skazanego przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego;
- projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego;
- rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych.

Krajowa Rada Sądownictwa przygotowała projekt rozwiązań legislacyjnych dotyczących sytuacji prawnej egzaminowanych aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oczekujących na mianowanie na stanowiska asesorów sądowych i przyjęła stanowisko będące apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie.

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa

Brak zgody KRS na ręczne manipulowanie składami orzekającymi i dobieranie sędziów współorzekających według osobistej oceny ważności ich powołania lub delegowania

Na zakończonym 14 października 2022 r. posiedzeniu plenarnym Krajowa Rada Sądownictwa umorzyła postępowanie w sprawie odwołań SSA Ewy Leszczyńskiej-Furtak, SSA Ewy Gregajtys i nie uwzględniła odwołania SSA Marzanny Piekarskiej-Drążek.
Podczas posiedzenia Rady w dniu 12 października 2022 r. odbyło się wysłuchanie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie sędziego Piotra Schaba i Wiceprezesa sędziego Przemysława Radzika  dotyczące sytuacji w II Wydziale Karnym kierowanego przez nich Sądu. Na spotkanie z Radą zaproszenie otrzymały również sędzie Ewa Leszczyńska-Furtak, Ewa Gregajtys oraz Marzanna Piekarska-Drążek, z którego nie skorzystały.
Prezesi w obszernych wyjaśnieniach mówili o drastycznym konflikcie między sędziami w II Wydziale Karnym spowodowanym postawą SSA Ewy Leszczyńskiej-Furtak, SSA Ewy Gregajtys i SSA Marzanny Piekarskiej-Drążek. Jako przykład podali wniosek sędziego powołanego na stanowisko przed 2017 rokiem, który zwracał się o wyłączenie sędzi Gregajtys ze składu orzekającego argumentując faktem, że zachowanie Sędziego wpływa na rozpoznanie sprawy i podważa zasadę bezstronności. Poglądy wymienionych i ich zachowanie powodują brak możliwości wspólnego orzekania z sędziami delegowanymi do II Wydziału Karnego SA w Warszawie, a to paraliżuje ustalenie składu sędziowskiego z ich udziałem i dezorganizuje pracę Wydziału, a także powoduje konieczność odraczania rozpraw. Obszerny materiał faktograficzny został dołączony do akt sprawy.
Sędzia Stanisław Zdun złożył wniosek o umorzenie postępowania z odwołań SSA Ewy Leszczyńskiej-Furtak i SSA Ewy Gregajtys z przyczyn formalnych. Po wysłuchaniu stanowisk obu prezesów i dyskusji, KRS umorzyła postępowanie w sprawie odwołań SSA Ewy Leszczyńskiej-Furtak i SSA Ewy Gregajtys 11 głosami za, przy 4 głosach przeciw i 2 wstrzymujących się. Nie uwzględniła także odwołania SSA Marzanny Piekarskiej-Drążek przy 2 głosach za, 13 przeciw i 1 wstrzymującym się.

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 14 października 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 984  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pszczynie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szubinie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie.

 

Data wydarzenia: 14-10-22

Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu plenarnym 14 października 2022 r. podjęła uchwałę (w załączeniu) zawierającą rozwiązania legislacyjne (projekt ustawy) dotyczące sytuacji prawnej aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oczekujących na mianowanie na stanowiska asesorów sądowych. Status absolwentów KSSiP do czasu zatrudnienia na stanowisku asesora sądowego nie został uregulowany w sposób, który obejmowałby tę grupę ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym oraz zapewniał środki do życia.
W przygotowanym projekcie Rada proponuje, aby aplikant w przypadku zgłoszenia gotowości zatrudnienia był obligatoryjnie zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w sądzie, w którym dokonał wyboru stanowiska asesorskiego. Proponowane rozwiązanie nie rodzi żadnych skutków finansowych dla budżetu państwa, a pozwoli na objęcie aplikanta ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym w okresie przejściowym do czasu ewentualnego mianowania. To rozwiązanie otwiera również możliwość wcześniejszego zapoznania się ze sprawami sądowymi zwykłych obywateli, które oczekują na rozpoznanie. Egzaminowany aplikant nie będzie także zmuszony do poszukiwania innego zatrudnienia na rynku pracy, a należy zauważyć, że gotowość świadczenie innej pracy przez aplikanta jest ograniczona, gdyż każdego dnia może zostać zawiadomiony o dacie mianowania na stanowisko asesora sądowego.
Rada przyjęła także stanowisko z apelem do organów posiadających inicjatywę ustawodawczą o wniesienie pod obrady Sejmu RP przygotowanego projektu ustawy.

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa