Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 7 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1071  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Głogowie.

Data wydarzenia: 08-11-22
Data końca wydarzenia: 10-11-22

8 listopada – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
9 listopada – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
10 listopada – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Krajowej Rady Sądownictwa informuje, że w dniu 3 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1048 ukazało się Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym

Liczba wolnych stanowisk sędziego Sądu Najwyższego przewidzianych do objęcia w Izbie Karnej Sądu Najwyższego wynosi 5.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w w dniu 3 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1047 ukazało się Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Liczba wolnych stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia w Izbie Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego wynosi 1.

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi kwestii niedopuszczania sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Gąciarka do orzekania, Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa pismem z dnia 18 października 2022 r. zwróciła się do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o udzielenie informacji co do przyczyn nierozpoznania zażalenia sędziego Piotra Gąciarka od uchwały Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej o zawieszeniu w czynnościach służbowych.

W dniu 28 października 2022 r. Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa zapoznało się z treścią odpowiedzi udzielonej Przewodniczącemu Rady przez SSN Wiesława Kozielewicza Prezesa kierującego pracami Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Z pisma wynika, że termin posiedzenia SN Izby Odpowiedzialności Zawodowej w celu rozpoznania zażaleń obrońców sędziego Piotra Gąciarka na uchwałę Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej w przedmiocie zawieszenia sędziego w czynnościach służbowych został wyznaczony na 20 września 2022 r. W przeddzień wyznaczonego terminu, jeden z obrońców sędziego Piotra Gąciarka złożył wniosek o uznanie się przez SN Izbę Odpowiedzialności Zawodowej za sąd niewłaściwy i przekazanie sprawy „innemu sądowi” tj. Izbie Karnej Sądu Najwyższego oraz o wyłączenie sędziego SN Wiesława Kozielewicza od rozpoznania sprawy. Sąd Najwyższy postanowił odroczyć posiedzenie.

Prezydium KRS stwierdziło, że nierozpoznanie zażalenia na uchwałę o zawieszeniu w obowiązkach służbowych sędziego wynika wyłącznie z podejmowanych przez sędziego Piotra Gąciarka i jego obrońcy czynności procesowych i nie ma podstaw do zajmowania się sprawą.

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa