Projekt
PORZĄDEK OBRAD
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 4-7 lipca 2023 r.
4 lipca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
5 lipca – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
6 lipca – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
7 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 4-7 lipca 2023 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1 Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji oraz sposobu uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną (B756);
4.2 Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym (B755);
4.3 Propozycja opinii w przedmiocie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (druk senacki nr 1024);
4.4 Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości (B758);
4.5 Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu współdziałania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policją (B754);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:
9.1. do spraw skarg, wniosków i petycji;
9.2. do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami;
9.3. do spraw opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa:
9.3.A. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie UD262);
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
WNIOSKI ASESORÓW SĄDOWYCH O POWOŁANIE NA URZĄD SĘDZIEGO:
12.1. do SR we Włocławku;
12.2. do SR w Piotrkowie Trybunalskim;
12.3. do SR Szczecin-Centrum w Szczecinie;
SĄDY POWSZECHNE:
12.4. SA w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 1090 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.5. SR w Grajewie M.P. z 2022 r., poz. 1290 (5 kandydatów na 1 miejsce);
12.6. SO w Olsztynie M.P. z 2023 r., poz. 143 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.7. SA w Gdańsku M.P. z 2022 r., poz. 1073 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.8. SO w Rybniku M.P. z 2022 r., poz. 1073 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.9. SR w Rybniku M.P. z 2022 r., poz. 1072 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.10. SO w Sosnowcu M.P. z 2022 r., poz. 1071 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.11. SO w Lublinie M.P. z 2022 r., poz. 946 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.12. SO w Lublinie M.P. z 2022 r., poz. 945 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.13. SO w Lublinie M.P. z 2022 r., poz. 1098 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.14. SR Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku M.P. z 2022 r., poz. 872 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.15. SR Lublin-Zachód w Lublinie M.P. z 2022 r., poz. 946 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.16. SR w Lubartowie M.P. z 2022 r., poz. 873 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.17. SR w Zwoleniu M.P. z 2022 r., poz. 1162 (5 kandydatów na 1 miejsce);
12.18. SA w Łodzi M.P. z 2023 r., poz. 181 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.19. SR w Radomsku M.P. z 2022 r., poz. 1088 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.20. SO w Płocku M.P. z 2022 r., poz. 1098 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.21. SR w Kole M.P. z 2022 r., poz. 1162 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.22. SO w Tarnobrzegu M.P. z 2023 r., poz. 125 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.23. SO w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 1089 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.24. SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 1290 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.25. SO w Opolu M.P. z 2022 r., poz. 945 (4 kandydatów na 1 miejsce);
PO SN:
12.26. SO w Słupsku M.P. z 2021 r., poz. 319 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.27. SO w Zielonej Górze M.P. z 2018 r., poz. 283 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.28. SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 705 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.29. Asesor do WSA w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 542 (1 kandydat na 1 miejsce);
13. Odwołania od zmiany podziału czynności;
14. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 § 3 usp;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu:
17.1. Nr 5/2023 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 14-17 marca 2023 r.;
17.2. Nr 6/2023 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 28-31 marca 2023 r.;
18. Wolne wnioski;