Brak zgody KRS na ręczne manipulowanie składami orzekającymi i dobieranie sędziów współorzekających według osobistej oceny ważności ich powołania lub delegowania

Na zakończonym 14 października 2022 r. posiedzeniu plenarnym Krajowa Rada Sądownictwa umorzyła postępowanie w sprawie odwołań SSA Ewy Leszczyńskiej-Furtak, SSA Ewy Gregajtys i nie uwzględniła odwołania SSA Marzanny Piekarskiej-Drążek.
Podczas posiedzenia Rady w dniu 12 października 2022 r. odbyło się wysłuchanie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie sędziego Piotra Schaba i Wiceprezesa sędziego Przemysława Radzika  dotyczące sytuacji w II Wydziale Karnym kierowanego przez nich Sądu. Na spotkanie z Radą zaproszenie otrzymały również sędzie Ewa Leszczyńska-Furtak, Ewa Gregajtys oraz Marzanna Piekarska-Drążek, z którego nie skorzystały.
Prezesi w obszernych wyjaśnieniach mówili o drastycznym konflikcie między sędziami w II Wydziale Karnym spowodowanym postawą SSA Ewy Leszczyńskiej-Furtak, SSA Ewy Gregajtys i SSA Marzanny Piekarskiej-Drążek. Jako przykład podali wniosek sędziego powołanego na stanowisko przed 2017 rokiem, który zwracał się o wyłączenie sędzi Gregajtys ze składu orzekającego argumentując faktem, że zachowanie Sędziego wpływa na rozpoznanie sprawy i podważa zasadę bezstronności. Poglądy wymienionych i ich zachowanie powodują brak możliwości wspólnego orzekania z sędziami delegowanymi do II Wydziału Karnego SA w Warszawie, a to paraliżuje ustalenie składu sędziowskiego z ich udziałem i dezorganizuje pracę Wydziału, a także powoduje konieczność odraczania rozpraw. Obszerny materiał faktograficzny został dołączony do akt sprawy.
Sędzia Stanisław Zdun złożył wniosek o umorzenie postępowania z odwołań SSA Ewy Leszczyńskiej-Furtak i SSA Ewy Gregajtys z przyczyn formalnych. Po wysłuchaniu stanowisk obu prezesów i dyskusji, KRS umorzyła postępowanie w sprawie odwołań SSA Ewy Leszczyńskiej-Furtak i SSA Ewy Gregajtys 11 głosami za, przy 4 głosach przeciw i 2 wstrzymujących się. Nie uwzględniła także odwołania SSA Marzanny Piekarskiej-Drążek przy 2 głosach za, 13 przeciw i 1 wstrzymującym się.

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 14 października 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 984  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pszczynie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szubinie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie.

 

Data wydarzenia: 14-10-22

Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu plenarnym 14 października 2022 r. podjęła uchwałę (w załączeniu) zawierającą rozwiązania legislacyjne (projekt ustawy) dotyczące sytuacji prawnej aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oczekujących na mianowanie na stanowiska asesorów sądowych. Status absolwentów KSSiP do czasu zatrudnienia na stanowisku asesora sądowego nie został uregulowany w sposób, który obejmowałby tę grupę ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym oraz zapewniał środki do życia.
W przygotowanym projekcie Rada proponuje, aby aplikant w przypadku zgłoszenia gotowości zatrudnienia był obligatoryjnie zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w sądzie, w którym dokonał wyboru stanowiska asesorskiego. Proponowane rozwiązanie nie rodzi żadnych skutków finansowych dla budżetu państwa, a pozwoli na objęcie aplikanta ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym w okresie przejściowym do czasu ewentualnego mianowania. To rozwiązanie otwiera również możliwość wcześniejszego zapoznania się ze sprawami sądowymi zwykłych obywateli, które oczekują na rozpoznanie. Egzaminowany aplikant nie będzie także zmuszony do poszukiwania innego zatrudnienia na rynku pracy, a należy zauważyć, że gotowość świadczenie innej pracy przez aplikanta jest ograniczona, gdyż każdego dnia może zostać zawiadomiony o dacie mianowania na stanowisko asesora sądowego.
Rada przyjęła także stanowisko z apelem do organów posiadających inicjatywę ustawodawczą o wniesienie pod obrady Sejmu RP przygotowanego projektu ustawy.

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 13-10-22