W związku z pojawiającymi się publicznymi wypowiedziami dotyczącymi pracy Krajowej Rady Sądownictwa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, uprzejmie informuję, że:
1. Posiedzenie KRS zwołane na 10-13 marca 2020 r. zostało przerwane 12 marca 2020 r. z uwagi na ówczesne rekomendacje organów państwa w związku z zagrożeniem epidemicznym.
2. Z uwagi na brak przepisów umożliwiających prowadzenie zdalnych posiedzeń KRS, z przyczyn prawnych, posiedzenia plenarne Rady nie są organizowane. Powierzchnia i struktura sali posiedzeń nie pozwala na przebywanie w niej jednocześnie więcej niż 12 osób (w tym protokolanta i sekretarza) – z zachowaniem niezbędnych odległości między obecnymi, a zatem nie ma możliwości osiągnięcia kworum, przy zachowaniu aktualnych wymogów sanitarnych i zdrowego rozsądku. Należy pamiętać, że wszyscy członkowie Rady muszą mieć możliwość udziału w posiedzeniu KRS, a nie tylko ich minimalna liczba.
3. W dniach 22-24 kwietnia 2020 r. KRS rozpoznała w trybie obiegowym 21 spraw indywidualnych, dotyczących przeniesienia w stan spoczynku lub innych spraw, które ze względu na swój charakter mogły być rozpoznane w takim trybie. Kolejne sprawy tego typu będą rozpoznawane w maju.
4. Przepis umożliwiający przeprowadzenie posiedzenia także w trybie zdalnym wejdzie w życie dopiero 30 maja 2020 r. Członkowie Rady byli informowani w kwietniu oraz w pierwszym tygodniu maja o ramowym planie prac Rady w najbliższych miesiącach, w tym o terminach posiedzeń oraz o planie zorganizowania posiedzenia w pierwszych dniach czerwca, m.in., w celu zapoznania się z zasadami pracy zdalnej. W nawiązaniu do tych informacji, Przewodniczący Rady postanowił wznowić posiedzenie KRS przerwane 12 marca 2020 r. i kontynuować je w dniach 8-9 czerwca 2020 r.
5. Wbrew informacjom podawanym przez media, do dzisiaj do Rady nie wpłynął wniosek grupy co najmniej 1/3 członków KRS o zwołanie posiedzenia, który zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu KRS wymaga formy pisemnej. Należy przypomnieć, że w razie złożenia takiego wniosku w trybie przewidzianym przez prawo, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w ciągu trzydziestu dni od dnia jego złożenia.

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 22 - 24 kwietnia 2020 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku następujących sędziów.

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 21-24 kwietnia br. nie odbędzie się.

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa w dniach  31 marca - 3 kwietnia br. nie odbędzie się.

Niezwłocznie po ogłoszeniu decyzji o zamknięciu szkół (w środę, 11.03 2020 r. w godzinach południowych) została podjęta decyzja, że od czwartku, 12.03.2020 r., czyli od pierwszego dnia ograniczenia działalności szkół, pracownicy Biura KRS, którzy opiekują się dziećmi, mogą pracować zdalnie.

Po zakończeniu obrad plenarnych, 12.03.2020 r., czyli w kolejnym dniu posiedzenia Rady, Prezydium KRS zobowiązało Przewodniczącego KRS do przerwania tego posiedzenia i ograniczenia do minimum działalności Biura KRS. Decyzja ta była podyktowana przede wszystkim bezpieczeństwem pracowników Biura KRS i członków Rady, jak również koniecznością zapewnienia opieki nad dziećmi.